Szablon S@M 3 - www.nowa.powiat.pabianice.pl

top news port mapa info mstr galp
ban-4.jpg 69952b0666f0c6daed77623f6014bacc
Gminy Powiatu Pabianickiego
AB-021. Przyjmowanie zgłoszeń budowy, rozbiórki lub wykonania robót budowlanych oraz wydawanie zaświadczeń o braku uwag i sprzeciwu
Opublikowano: 20.08.2015, Concept INTERMEDIA

AB 021

Karta wydziału
z wykazem usług świadczonych
w Wydziale Architektury i Budownictwa
Starostwa Powiatowego w Pabianicach


Zgłoszenie budowy, rozbiórki lub wykonania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę

Podstawa prawna

Art. 29, 29a , 30 i 31 ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
art. 217 § 1. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Wymagane dokumenty

  • zgłoszenie

Do zgłoszenia załącza się dwa egzemplarze dokumentacji zawierającej:

  • uproszczony projekt ( w zależności od potrzeb odpowiednie szkice i rysunki) a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami. W przypadku rozbiórki należy określić wysokość obiektu, odległość od granicy działki oraz czas trwania rozbiórki
  • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3),
  • plan sytuacyjny działki lub terenu na mapie geodezyjnej do celów lokalizacyjnych z zaznaczonym miejscem prowadzenia robót
  • projekt zagospodarowania działki lub terenu na mapie geodezyjnej do celów projektowych, uzgodniony z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych wraz z opisem technicznym instalacji wykonanym przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane (jeśli jest wymagany) prawomocną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu jeżeli jest wymagana zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym lub wypis i wyrys z obowiązującego planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego
  • upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora


Opłata skarbowa

Podania i załączniki do podań są zwolnione od opłaty skarbowej

Informacje dodatkowe

Termin załatwienia sprawy: do 30 dni od daty zgłoszenia.
Zgłoszenia budowy / rozbiórki / wykonania robót budowlanych należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót .Do ich wykonania można przystąpić, jeśli w terminie 30 dni od doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.
Wnioski można składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach przy ul. Piłsudskiego 2 w pok. nr 100a wejście C I piętro – w sprawach dot. terenu miasta Pabianic, gmin: Pabianice, Dłutów, Dobroń, Ksawerów, telefon nr 225–40–00 wew. 147 oraz w Punkcie Przyjęć Starostwa Powiatowego w Pabianicach Wydział Architektury i Budownictwa w Konstantynowie Łódzkim ul. Zgierska 2 budynek Urzędu Miejskiego Konstantynów Łódzki pok. nr 14 I piętro - w sprawach dot. Gminy Miejskiej Konstantynów Łódzki i Gminy Lutomiersk tel. nr 211–61–12.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji ( sprzeciwu ) do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem Starosty Pabianickiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie składa się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach przy ul. Piłsudskiego 2 w pok. nr 100a wejście C I piętro – w sprawach dot. terenu miasta Pabianic, gmin : Pabianice, Dłutów, Dobroń, Ksawerów, telefon nr 225–40–00 wew. 147 oraz w Punkcie Przyjęć Starostwa Powiatowego w Pabianicach Wydział Architektury i Budownictwa w Konstantynowie Łódzkim ul. Zgierska 2 budynek Urzędu Miejskiego Konstantynów Łódzki pok. nr 14 I piętro - w sprawach dot. Gminy Miejskiej Konstantynów Łódzki i Gminy Lutomiersk tel. Nr 211–61–12.
Odwołania i załączniki do odwołań są zwolnione od opłat skarbowych

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
1proc.jpg 2fc049cc8fac43b90f8b73e7a5cfa962
kolejka big2.jpg 018f4e9c4be9f335d22cc0fc9083d987
baner_prawko1.jpg ba4bcd1822a426ca1ebedf63483f55de
baner_dowod1.jpg 1340ed1b0fb5e306efcea8c1af780b8d
ban-1.png 38aab77a1770e8127499b2dbf7ebbe24
ban-2.png f36b40c1fe8c3f0d5c17ca8805ea925c
ban_npp.png 25f806c4660ed89b9052d157dce47452
fb1.png 3bc8f215eb6f081cdaa238ac757d2455
Starostwo Powiatowe w Pabianicach
95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 tel.: (42) 225-40-00 / fax: (42) 215-91-66 powiat@powiat.pabianice.pl Archiwum portalu 2008-2015
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek: 8:00 - 16:00
Wtorek: 8:00 - 17:00
Środa: 8:00 - 16:00
Czwartek: 8:00 - 16:00
Piątek: 8:00 - 15:00
Obsługa w Wydziale Komunikacji i Transportu:
Poniedziałek: 8:00 - 15:00
Wtorek: 9:00 - 17:00
Środa: 8:00 - 15:00
Czwartek: 8:00 - 15:00
Piątek: 8:00 - 14:30
kolejka.png c3608f34568211a719e59d91d758ae63