Szablon S@M 3 - www.nowa.powiat.pabianice.pl

top news port mapa info mstr galp
1.jpg 61ad99d56fed3ed6e2ddb70e6feae6d4
Gminy Powiatu Pabianickiego
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Opublikowano: 25.05.2018, Wojciech Goss

Ogólna klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 1. Administratorami Pani/Pana danych osobowych są: 
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Pabianicki z siedzibą w Pabianicach, przy ul. Piłsudskiego 2, 95-200 Pabianice, tel.: 42 225 40 00 faks: 42 215 91 66, e-mail: ;

 2. Inspektor Ochrony Danych
  W sprawach ochrony Pani/Pana danych można kontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail pod numerem telefonu 500 610 605 lub pisemnie na adres siedziby Administratora; Wideotłumacz języka migowego

 3. Ogólne cele i podstawy przetwarzania

  Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe przede wszystkim w celu realizacji; zadań; własnych, zleconych, porozumień reazliowanych z innymi organami samorządu terytorialnego lub administracji rządowej. Zadania te określa ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.
  Ogólne podstawy przetwarzania danych osobowych przez Administratora zawarte są w art. 6 ust. 1 lit a-f RODO oraz art. 9 ust. 2 lit b,c,g,h.
  Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w poszczególnych Wydziałach Starostwa Powiatowego w Pabianicach dla każdej załatwianej sprawy.

 4. Odbiorcy danych

  Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane:

  1. podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych m.in. firmom informatycznym, hostingowym, prawniczym, audytorskim, firmom zajmującym się ochroną danych osobowych,
  2. oprócz tego możemy zostać zobowiązani np. na podstawie przepisu prawa do udostępnienia Pana/Pani danych osobowych podmiotom prywatnym i publicznym
 5. Okres przechowywania danych

  Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora (Rzeczowy Wykaz Akt), lub przez okres wynikający bezpośrednio z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. W przypadku przetwarzania na podstawie zgody do czasu zrealizowania celu lub jej odwołania.

 6. Posiada Pani/Pan prawo do;
  1. dostępu do treści swoich danych na podstawie art. 15 RODO przy czym:
   Prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, które zostały zebrane w sposób pośredni (z innych źródeł) w pewnych okolicznościach będzie ograniczone tj. w sytuacjach gdy żądanie dostępu do Pani Pana danych mogłoby wpłynąć na prawa i wolności osób od których dane pozyskano. Powyższe ograniczenie zostało wprowadzone ustawą wdrażającą RODO* i wynika z następujących przepisów:

   • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.Kodeks postępowania administracyjnego;
   • ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne
   • ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

   W przypadku żądań dostępu do Pani/Pana danych osobowych w związku z zakończonymi postępowaniami w trybach ustawy – Prawo zamówień publicznych, w przypadkach gdy Pani/Pana żądanie wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku by je zrealizować, Administrator ma prawo oczekiwać od Pani/Pana wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia

  2. żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe;
  3. żądania usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO, z zastrzeżeniem ust. 3 lit b, e tj. dane są niezbędne:
   • do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
   • do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
  4. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO,
  5. prawo do cofnięcia udzielonej zgody — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody
  6. ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 ust. 1 RODO przy czym prawo to zostało ograniczone przez ustawę wdrażającą RODO* w następujących przepisach:
   • w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego - wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania nie wpływa na tok i wynik postępowania
   • w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne - wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania nie wpływa na realizację zadań wskazanych w art. 5a ust. 1 pkt 1–5, 7 i 8
   • w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane - wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania nie wpływa na:
    • prowadzenie rejestrów i ewidencji, o których mowa w art. 82b ust. 1 i 1a;
    • czynności związane z kontrolą przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego
   • w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych - wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu
  7. Prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO
  8. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
  W przypadkach gdy przetwarzanue danych wynika z przepisów prawa podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, nie podanie danych będzie skutkować brakiem rozpatrzenia sprawy. W pozostałych przypadkach jest dobrowolne.

 8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
  Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany. jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym dane nie będą profilowane.

* ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. 2019 poz. 730)

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Starostwo Powiatowe w Pabianicach
95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 tel.: (42) 225-40-00 / fax: (42) 215-91-66 powiat@powiat.pabianice.pl Archiwum portalu 2008-2015 Deklaracja dostępności
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek: 8:00 - 16:00
Wtorek: 8:00 - 17:00
Środa: 8:00 - 16:00
Czwartek: 8:00 - 16:00
Piątek: 8:00 - 15:00
Obsługa w Wydziale Komunikacji i Transportu:
Poniedziałek: 8:00 - 15:00
Wtorek: 9:00 - 16:30
Środa: 8:00 - 15:00
Czwartek: 8:00 - 15:00
Piątek: 8:00 - 14:30
kolejka.png bbb2921d3947b827d273ba18baa6457f