Szablon S@M 3 - www.nowa.powiat.pabianice.pl

top news port mapa info mstr galp
ban-6.jpg a83a8e03c8e32e5135f11dfa401ec63a
Gminy Powiatu Pabianickiego
IS-013 - Prowadzenie ewidencji klubów sportowych, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
Opublikowano: 20.08.2015, Concept INTERMEDIA

IS - 013

Karta wydziału 
z wykazem usług świadczonych
Wydziale Infrastruktury Społecznej 
i Spraw Obywatelskich

Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

Prowadzenie ewidencji klubów sportowych, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017, poz. 1463, z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. z 2011, Nr 243, poz. 1449)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257, z późn. zm.).


Wydział dokonuje rejestracji klubów sportowych (w tym uczniowskich klubów sportowych) działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej prowadzi ich ewidencję. 

Rejestracja oraz wykreślenie klubu z ewidencji następuje w drodze decyzji administracyjnej. Za wydanie decyzji pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 10 zł i musi być uiszczona w chwili składania wniosku.

Dokumenty wymagane do rejestracji:

 1. wniosek o wpis do ewidencji,
 2. protokół z zebrania założycielskiego,
 3. lista Założycieli zawierająca:
  • imiona i nazwiska,
  • datę i miejsce urodzenia,
  • miejsce zamieszkania,
  • własnoręczne podpisy,
 4. uchwała o utworzeniu stowarzyszenia,
 5. uchwała w sprawie przyjęcia statutu,
 6. uchwała o wyborze komitetu założycielskiego lub władz klubu,
 7. statut w 2 egzemplarzach,
 8. lista obecności na zebraniu założycielskim,
 9. dowód uiszczenia opłaty skarbowej.


Wykreślenie z ewidencji jest postępowaniem dwuetapowym i wymaga:

 1. złożenia dokumentów z walnego zebrania, na którym podjęto uchwałę o rozwiązaniu klubu i postawieniu go w stan likwidacji tj.:
  • protokół z walnego zebrania lub inny dokument zawierający stwierdzenie quorum do podejmowania uchwał,
  • uchwała o rozwiązaniu,
  • uchwała o odwołaniu zarządu i powołaniu likwidatora,
  • lista obecności.

Do dokumentów można dołączyć ogłoszenie o postawieniu klubu w stan likwidacji celem jego wywieszenia na tablicy Starostwa.

 1. złożenia dokumentów przez likwidatora tj.:
  • wniosku o wykreślenie klubu z ewidencji,
  • sprawozdania finansowego na dzień otwarcia i zamknięcia likwidacji,
  • dowodu uiszczenia opłaty skarbowej.

Klub sportowy wpisany do ewidencji ma obowiązek powiadamiać Wydział w terminie 14 dni od dnia wprowadzenia zmiany w zakresie następujących informacji:

 • nazwa, siedziba, adres klubu,
 • imiona, nazwiska i funkcje osób wchodzących w skład zarządu i organu kontroli wewnętrznej,
 • zmiana statutu,
 • dane osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych,
 • cel działania,
 • teren działania.


Wydział wydaje zaświadczenia o wpisie do ewidencji klubów sportowych Starosty Pabianickiego. Zaświadczenie wydawane jest na wniosek. Od wniosku pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17 zł

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
1proc.jpg 9572e1ad1df044f7b871636e0c5fd7e3
kolejka big2.jpg c87ef4d690d9635675a312501e7cd5f7
baner_prawko1.jpg 4ccf7c5b04da6e136c1c29f532432244
baner_dowod1.jpg d7b111e10b23e4a3583bff8fcf6d75db
ban-1.png 19a0eece96d84b37ea188a2e2a613239
ban-2.png 8b9b91d8ca71fc48ca9717d7c93939ab
ban_npp.png 3a683f3643f728624e3e39c62b052e20
Starostwo Powiatowe w Pabianicach
95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 tel.: (42) 225-40-00 / fax: (42) 215-91-66 powiat@powiat.pabianice.pl Archiwum portalu 2008-2015
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek: 8:00 - 16:00
Wtorek: 8:00 - 17:00
Środa: 8:00 - 16:00
Czwartek: 8:00 - 16:00
Piątek: 8:00 - 15:00
Obsługa w Wydziale Komunikacji i Transportu:
Poniedziałek: 8:00 - 15:00
Wtorek: 9:00 - 17:00
Środa: 8:00 - 15:00
Czwartek: 8:00 - 15:00
Piątek: 8:00 - 14:30
kolejka.png 7555f1805398029e2521540ecde36f12