Szablon S@M 3 - www.nowa.powiat.pabianice.pl

top news port mapa info mstr galp
ban-5.jpg 01399f05f68f3d302091909ce4533752
Gminy Powiatu Pabianickiego
IS-011 - Nadzór nad stowarzyszeniami posiadającymi siedzibę na terenie powiatu
Opublikowano: 20.08.2015, Concept INTERMEDIA

IS - 011

Karta wydziału 
z wykazem usług świadczonych
Wydziale Infrastruktury Społecznej 
i Spraw Obywatelskich

Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

Nadzór nad stowarzyszeniami posiadającymi siedzibę na terenie powiatu.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo 
o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 210)

Zgodnie z przepisem art. 8 ust. 5 pkt 2 powyższej ustawy nadzór nad działalnością stowarzyszeń należy do starosty właściwego ze względu na siedzibę stowarzyszenia. 

Środki nadzoru nad stowarzyszeniami:

I. Organ nadzorujący ma prawo w wyznaczonym terminie żądać:

  1. dostarczenia przez zarząd stowarzyszenia odpisów uchwał walnego zebrania członków (zebrania delegatów),
  2. niezbędnych wyjaśnień od władz stowarzyszenia.


W przypadku niezastosowania się stowarzyszenia do w/w żądań, sąd na wniosek organu nadzorującego może nałożyć grzywnę w wysokości jednorazowo nieprzekraczającej 5 000 zł. 
Od grzywny można zwolnić, jeżeli po jej wymierzeniu stowarzyszenie niezwłocznie zastosuje się do żądań organu nadzorującego. Stowarzyszenie, w terminie 7 dni, może wystąpić do sądu o zwolnienie od grzywny. 

Organem nadzorującym terenową jednostkę organizacyjną stowarzyszenia jest organ określony w art. 8 ust. 5 ustawy (Starosta), właściwy ze względu na siedzibę tej jednostki. 

II. W razie stwierdzenia, że działalność stowarzyszenia jest niezgodna z prawem lub narusza postanowienia statutu w sprawach, o których mowa w art. 10 ust. 1, art. 10a ust. 1 i 3 i art. 10b, organ nadzorujący, w zależności od rodzaju i stopnia stwierdzonych nieprawidłowości, może wystąpić o ich usunięcie w określonym terminie, udzielić ostrzeżenia władzom stowarzyszenia lub wystąpić do sądu na podstawie art. 29.

Sąd, na wniosek organu nadzorującego lub prokuratora, może:

  1. udzielić upomnienia władzom stowarzyszenia,
  2. uchylić niezgodną z prawem lub statutem uchwałę stowarzyszenia,
  3. rozwiązać stowarzyszenie, jeżeli jego działalność wykazuje rażące lub uporczywe naruszanie prawa albo postanowień statutu i nie ma warunków do przywrócenia działalności zgodnej z prawem lub statutem.


Sąd rozpoznając wniosek, o którym mowa powyżej, może na wniosek lub z własnej inicjatywy wydać zarządzenie tymczasowe o zawieszeniu w czynnościach zarządu stowarzyszenia, wyznaczając przedstawiciela do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia. Rozpoznając wniosek o rozwiązanie stowarzyszenia, sąd może zobowiązać władze stowarzyszenia do usunięcia nieprawidłowości w określonym terminie i zawiesić postępowanie. W razie bezskutecznego upływu terminu, sąd, na wniosek organu nadzorującego lub z własnej inicjatywy, podejmie zawieszone postępowanie. 

III. Jeżeli stowarzyszenie nie posiada zarządu zdolnego do działań prawnych, sąd, na wniosek organu nadzorującego lub z własnej inicjatywy, ustanawia dla niego kuratora. Kurator jest obowiązany do zwołania w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy walnego zebrania członków (zebrania delegatów) stowarzyszenia w celu wyboru zarządu. Do czasu wyboru zarządu, kurator reprezentuje stowarzyszenie w sprawach majątkowych wymagających bieżącego załatwienia. Wynagrodzenie kuratora pokrywa się z majątku stowarzyszenia. 

IV. Sąd wydaje postanowienie o rozwiązaniu stowarzyszenia na wniosek organu nadzorującego, w przypadku gdy:

  1. liczba członków stowarzyszenia jest mniejsza niż liczba członków wymaganych do jego założenia,
  2. stowarzyszenie nie posiada przewidzianych w ustawie władz i nie ma warunków do ich wyłonienia w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy.
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
1proc.jpg cdc239a65a21655f35a2967a2d4104eb
kolejka big2.jpg 713aff08e5579b3821dd60e2810a2ea1
baner_prawko1.jpg 9e40ccb81e7f061e9e42e307c0bbf5b7
baner_dowod1.jpg bc02aff95579b6c7fa58a192ee2ebad5
ban-1.png e7f91802bbd18af57adaeedc5469fad0
ban-2.png 77e77a420a626fe0b9f20599a982e6f8
ban_npp.png 10c04670ebf7f3e1ec3561e3482877c9
fb1.png 2fa8afdcd611d5e89934502e6fd16e1c
Starostwo Powiatowe w Pabianicach
95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 tel.: (42) 225-40-00 / fax: (42) 215-91-66 powiat@powiat.pabianice.pl Archiwum portalu 2008-2015
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek: 8:00 - 16:00
Wtorek: 8:00 - 17:00
Środa: 8:00 - 16:00
Czwartek: 8:00 - 16:00
Piątek: 8:00 - 15:00
Obsługa w Wydziale Komunikacji i Transportu:
Poniedziałek: 8:00 - 15:00
Wtorek: 9:00 - 17:00
Środa: 8:00 - 15:00
Czwartek: 8:00 - 15:00
Piątek: 8:00 - 14:30
kolejka.png 6a5dc749fe5b7459bbf33bc115180ca0