Szablon S@M 3 - www.nowa.powiat.pabianice.pl

top news port mapa info mstr galp
ban-6.jpg c899c442b6dfae84984970b3b56e03eb
Gminy Powiatu Pabianickiego
GG-041. na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości ( Dz. U. Nr 175, poz. 1459 z późn. zm),
Opublikowano: 20.08.2015, Concept INTERMEDIA

GG-041

Karta wydziału
z wykazem podusług świadczonych
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
Starostwa Powiatowego w Pabianicach


Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. 2012 r. poz. 83). 

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
  • aktualny odpis z księgi wieczystej

Opłaty:

Podanie o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości podlega opłacie skarbowej w wysokości 10 zł.

Informacje dodatkowe:

Z wnioskami o przekształcenie mogą występować osoby fizyczne i prawne będące w dniu 13 października 2005 użytkownikami wieczystymi nieruchomości. 
Z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości mogą wystąpić również osoby fizyczne będące w dniu 13 października 2005 r. użytkownikami wieczystymi nieruchomości, jeżeli użytkowanie wieczyste uzyskały: w zamian za wywłaszczenie lub przejęcie nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa na podstawie innych tytułów , przed dniem 5 grudnia 1990 r.; na podstawie art.7 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (Dz. U. Nr 50, poz. 279). Z żądaniem przekształcenia mogą również wystąpić osoby fizyczne i prawne będące następcami prawnymi w/w osób.
Przekształcenia nie stosuje się do nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste Polskiemu Związkowi Działkowców; nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste państwowym i samorządowym osobom prawnym, a także spółkom handlowym, w odniesieniu do których Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego jest podmiotem dominującym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowania systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 oraz z 2010 r. Nr 167, poz. 1129).
Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności następuje odpłatnie. Opłatę za przekształcenie ustala się na podstawie operatu szacunkowego wykonanego przez rzeczoznawcę majątkowego. Opłata ta może być rozłożona na raty roczne od 2 do 20 . Raty podlegają oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.
Starosta Pabianicki wydaje decyzje o przekształceniu w przypadku nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, w tym również nieruchomości w stosunku do których prawo własności Skarbu Państwa wykonują inne państwowe osoby prawne wg. właściwości miejscowej. 

Organem odwoławczym od decyzji Starosty dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności jest Wojewoda Łódzki 

Sprawa załatwiana w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, wejście C, I piętro, pokój nr 103, telefon: 42) 225-40-58. 

Wzór wniosku GG – 0411

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
1proc.jpg f8bbb95cf34dd36efdf4d8f01a98837a
kolejka big2.jpg b5b1a1d1e859efff2874285b95f85996
baner_prawko1.jpg 0add2e0a45d7af57e576a062afa112e3
baner_dowod1.jpg be7326fbc8cb4b221c7ce0146ac9ae78
ban-1.png 13c23691452ca88732522f77e73c621f
ban-2.png 6999e874f30608fe9dbdaa60dad07ca7
ban_npp.png b0e38367677859b51e0bc5362ad72669
Starostwo Powiatowe w Pabianicach
95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 tel.: (42) 225-40-00 / fax: (42) 215-91-66 powiat@powiat.pabianice.pl Archiwum portalu 2008-2015
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek: 8:00 - 16:00
Wtorek: 8:00 - 17:00
Środa: 8:00 - 16:00
Czwartek: 8:00 - 16:00
Piątek: 8:00 - 15:00
Obsługa w Wydziale Komunikacji i Transportu:
Poniedziałek: 8:00 - 15:00
Wtorek: 9:00 - 17:00
Środa: 8:00 - 15:00
Czwartek: 8:00 - 15:00
Piątek: 8:00 - 14:30
kolejka.png da138cb7b163ecdfee395fed7e03f667