Szablon S@M 3 - www.nowa.powiat.pabianice.pl

top news port mapa info mstr galp
ban-4.jpg 61b09feb774c953b9a243d6a3f989f65
Gminy Powiatu Pabianickiego
DM-012. Decyzja na lokalizację w pasie drogowym urządzeń lub obiektów nie związanych z gospodarką drogową lub ruchem drogowym.
Opublikowano: 20.08.2015, Concept INTERMEDIA

DM 12

Karta wydziału
ze szczegółowym opisem podusługi świadczonej
Wydziale Dróg i Mostów
Starostwa Powiatowego w Pabianicach


Decyzja na lokalizację w pasie drogowym urządzeń lub obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. 

Procedura dotyczy uzyskania zgody (decyzji administracyjnej) na lokalizację w pasie drogowym urządzeń nie związanych z gospodarką drogową (m. in. kanalizacja deszczowa, sanitarna, gazociąg, linia energetyczna, sieć telekomunikacyjna, przyłącza w/w sieci, schody, reklama itp.) lub ruchem drogowym. 
Decyzja administracyjna zezwalająca na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym wymagana jest w każdym przypadku, jeżeli budowa przedmiotowego urządzenia obcego wiąże się z umieszczeniem go „pod”, „na” lub „nad” terenem pasa drogowego. Umieszczenie urządzenia wymaga uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych do właściwego organu zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tekst jednolity (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm).

  1. Dokumenty niezbędne, które należy złożyć ubiegając się o wydanie decyzji:
   1. wniosek
   2. mapa orientacyjna z zaznaczonym obszarem objętym inwestycją w skali 1: 10 000 lub 1:25 000- kopia szt. 2
   3. szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1: 500 ze wskazaniem projektowanej lokalizacji umieszczenia urządzenia lub obiektu budowlanego potwierdzony podpisem przez osobę nanoszącą lokalizację – kopia szt.2
   4. pełnomocnictwo, jeżeli wniosku nie składa inwestor, a osoba przez niego upoważniona wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty skarbowej w kwocie 17,00 zł - zg, z częścią IV załącznika do ustawy o opłacie skarbowej – płatne w kasie Starostwa Powiatowego Pabianicach lub na konto bankowe banku PKO BP SA Oddział w Pabianicach nr 55 1020 3437 0000 1102 0078 8109
   5. warunki techniczne wydane przez dysponenta sieci
   6. kopię wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ważną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - 1 egz. (jeżeli wymagana przepisami Prawa Budowlanego) lub ważną decyzję o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

  1. Wniosek powinien zawierac:
   1. nazwę oraz dokładny adres wnioskodawcy
   2. nazwę i miejsce inwestycji
   3. nazwę dokładny adres inwestora

  1. Opłaty skarbowe:

   brak  1. Termin załatwienia sprawy: do 30 dni od dnia złożenia wniosku z kompletem dokumentów

   zgodnie z Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego ( Dz. U. 2018 r. poz. 2096)  1. Informacje dodatkowe:

   Przedmiotowa decyzja jest wymagana do otrzymania pozwolenia na budowę lub przyjęcia zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych przez właściwy organ). Nie upoważnia ona do rozpoczęcia robót budowlanych (patrz: Zajęcie pasa drogowego).. 1. Podstawa prawna:

  art. 39 ust. 3 i 3a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2018 r. poz. 2068)Wniosek winien złożyć inwestor lub inna osoba działająca na podstawie właściwego pełnomocnictwa udzielonego przez inwestora.Stosownie do postanowień art. 127 § 1, § 2 oraz art. 129 § 1, § 2 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2018 r. poz. 2096) od wydanej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządu Kolegium Odwoławczego w Łodzi za naszym pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. 

Siedziba wydziału:
Starostwo Powiatowe w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
budynek B wejście 2
pokój: 41 i 44

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
1proc.jpg 0b7bd44b16efa18961e552854c8ed44c
kolejka big2.jpg 9226137fe670e48e1bb3c3962ff433dd
baner_prawko1.jpg 9573876ab3c297ee7000831abf4e7f50
baner_dowod1.jpg c8bfdd7386b411a42d746685eff796e0
ban-1.png 66d6d4f2fe4246a1c8ea0cf5bfed53cf
ban-2.png d0b0f977e98467d32ee2eed23ed93092
ban_npp.png 26739d5b177485d4ef8f8a58ba7be4a8
fb1.png 5920aece5867dbf2de53ff494732ce55
Starostwo Powiatowe w Pabianicach
95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 tel.: (42) 225-40-00 / fax: (42) 215-91-66 powiat@powiat.pabianice.pl Archiwum portalu 2008-2015
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek: 8:00 - 16:00
Wtorek: 8:00 - 17:00
Środa: 8:00 - 16:00
Czwartek: 8:00 - 16:00
Piątek: 8:00 - 15:00
Obsługa w Wydziale Komunikacji i Transportu:
Poniedziałek: 8:00 - 15:00
Wtorek: 9:00 - 17:00
Środa: 8:00 - 15:00
Czwartek: 8:00 - 15:00
Piątek: 8:00 - 14:30
kolejka.png ca3d75fa1508520bdfdb5f52dcb409f8