Szablon S@M 3 - www.nowa.powiat.pabianice.pl

top news port mapa info mstr galp
3.jpg 6990d21796ab48453ea26848f1a483a3
Gminy Powiatu Pabianickiego
DM-012. Decyzja na lokalizację w pasie drogowym urządzeń lub obiektów nie związanych z gospodarką drogową lub ruchem drogowym.
Opublikowano: 20.08.2015, Concept INTERMEDIA

DM 12

Karta wydziału
ze szczegółowym opisem podusługi świadczonej
Wydziale Dróg i Mostów
Starostwa Powiatowego w Pabianicach


Decyzja na lokalizację w pasie drogowym urządzeń lub obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. 

Procedura dotyczy uzyskania zgody (decyzji administracyjnej) na lokalizację w pasie drogowym urządzeń nie związanych z gospodarką drogową (m. in. kanalizacja deszczowa, sanitarna, gazociąg, linia energetyczna, sieć telekomunikacyjna, przyłącza w/w sieci, schody, reklama itp.) lub ruchem drogowym. 
Decyzja administracyjna zezwalająca na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym wymagana jest w każdym przypadku, jeżeli budowa przedmiotowego urządzenia obcego wiąże się z umieszczeniem go „pod”, „na” lub „nad” terenem pasa drogowego. Umieszczenie urządzenia wymaga uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych do właściwego organu zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tekst jednolity (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm).

  1. Dokumenty niezbędne, które należy złożyć ubiegając się o wydanie decyzji:
   1. wniosek
   2. mapa orientacyjna z zaznaczonym obszarem objętym inwestycją w skali 1: 10 000 lub 1:25 000- kopia szt. 2
   3. szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1: 500 ze wskazaniem projektowanej lokalizacji umieszczenia urządzenia lub obiektu budowlanego potwierdzony podpisem przez osobę nanoszącą lokalizację – kopia szt.2
   4. pełnomocnictwo, jeżeli wniosku nie składa inwestor, a osoba przez niego upoważniona wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty skarbowej w kwocie 17,00 zł - zg, z częścią IV załącznika do ustawy o opłacie skarbowej – płatne w kasie Starostwa Powiatowego Pabianicach lub na konto bankowe banku PKO BP SA Oddział w Pabianicach nr 55 1020 3437 0000 1102 0078 8109
   5. warunki techniczne wydane przez dysponenta sieci
   6. kopię wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ważną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - 1 egz. (jeżeli wymagana przepisami Prawa Budowlanego) lub ważną decyzję o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

  1. Wniosek powinien zawierac:
   1. nazwę oraz dokładny adres wnioskodawcy
   2. nazwę i miejsce inwestycji
   3. nazwę dokładny adres inwestora

  1. Opłaty skarbowe:

   brak  1. Termin załatwienia sprawy: do 30 dni od dnia złożenia wniosku z kompletem dokumentów

   zgodnie z Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)  1. Informacje dodatkowe:

   Przedmiotowa decyzja jest wymagana do otrzymania pozwolenia na budowę lub przyjęcia zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych przez właściwy organ). Nie upoważnia ona do rozpoczęcia robót budowlanych (patrz: Zajęcie pasa drogowego).. 1. Podstawa prawna:

  art. 39 ust. 3 i 3a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)Wniosek winien złożyć inwestor lub inna osoba działająca na podstawie właściwego pełnomocnictwa udzielonego przez inwestora.Stosownie do postanowień art. 127 § 1, § 2 oraz art. 129 § 1, § 2 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) od wydanej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządu Kolegium Odwoławczego w Łodzi za naszym pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. 

Siedziba wydziału:
Starostwo Powiatowe w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
budynek B wejście 2
pokój: 41 i 44

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
starostwo_tv.jpg 2750dd12e2b1d66004bd9095980ea9bf
fb1.png d9b956431f8e2166ef3aed76433c5cdd
z życia powiatu 555.jpg d13e91f256c2e19a8a3907d673c0b570
kolejka big2.jpg 9038497a1939e24a947732227d2c0e9e
baner_prawko1.jpg cacfe01b1e0ede4da0612c05fa960475
baner_dowod1.jpg 4bd9a00a27e7f1cf6195436bca35c73f
opp23.png d5a33003d98c931e8e8622c26ba87de2
ban_npp.png fc6cf22be3e48fba664cb735d966aa43
ban-2.png 3fb95af23212d6d046fbf90cf79cb6d3
cyfrowy_powiat.jpg 8c0c648facc7cefaf10d34c559df8e56
dla Ukrainy 1.png cccfb74b2a5e67713d5c136308f7b85c
ochrona_powietrza.png d8dab98c26f0a13bdcd0dc0c63532ae1
fundusze_celowe.png d91131eb7221f026a245d2d2281d34ed
Starostwo Powiatowe w Pabianicach
95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 tel.: (42) 225-40-00 / fax: (42) 215-91-66 powiat@powiat.pabianice.pl Archiwum portalu 2008-2015 Deklaracja dostępności
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek: 8:00 - 16:00
Wtorek: 8:00 - 17:00
Środa: 8:00 - 16:00
Czwartek: 8:00 - 16:00
Piątek: 8:00 - 15:00
Obsługa w Wydziale Komunikacji i Transportu:
Poniedziałek: 8:00 - 15:00
Wtorek: 9:00 - 16:30
Środa: 8:00 - 15:00
Czwartek: 8:00 - 15:00
Piątek: 8:00 - 14:30
kolejka.png 7e0cc9fc8b63c1b06316f54c29c8ba37