Szablon S@M 3 - www.nowa.powiat.pabianice.pl

top news port mapa info mstr galp
3.jpg e5b3613ae4619015a30c79b0039d11a1
Gminy Powiatu Pabianickiego
„Zasłużony dla Powiatu Pabianickiego" dla Gabrieli Idzikowskiej, Floriana Wlaźlaka, Krzysztofa Habury i Stowarzyszenia Grupa Wolontarystyczna "Agrafka”
Opublikowano: 04.04.2024, Joanna Kupś, Ilość wyświetleń: 475

W obecności licznie zebranych gości Gabriela Idzikowska,  Florian Wlaźlak,  Krzysztof Habura i Stowarzyszenie Grupa Wolontarystyczna "Agrafka” w Pabianicach zostali dzisiaj  uhonorowani za wybitne zasługi i otrzymali tytuł „Zasłużony dla Powiatu Pabianickiego".

Uroczystego wręczenia odznaczeń dokonali:, Florian Wlaźlak,  Przewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego i  Jacek Wróblewski, Starosta Powiatu Pabianickiego. 

W Dworze Kapituły Krakowskiej na tak uroczystym wydarzeniu zgromadzili się  samorządowcy na czele z Gabrielą Wenne - Błażyńską, Wicestarostą,  Henrykiem Brzyszczem i Robertem Kraską - członkami Zarządu Powiatu Pabianickiego, Grzegorzem Mackiewiczem, Prezydentem Miasta Pabianic wraz z Aleksandrą Jarmakowską - Jasiczek i Markiem Gryglewskim - zastępcami prezydenta miasta,  Wójtami Gmin z  terenu powiatu pabianickiego oraz wielu innych znamienitych gości.

Na posiedzeniu, które odbyło się w dniu 13 marca 2024 roku członkowie Kapituły tytułu „Zasłużony dla Powiatu Pabianickiego” wyrazili pozytywną opinię w sprawie wniosków o uhonorowanie tych wybitnych osób i Stowarzyszenia, a na LXXIV Sesji Rady Powiatu Pabianickiego w dniu 28 marca 2024 roku radni Rady Powiatu Pabianickiego jednogłośnie przyjęli uchwały w sprawie nadania tytułu.

Tytuł „Zasłużony dla Powiatu Pabianickiego” został ustanowiony przez Radę Powiatu Pabianickiego w celu uhonorowania i wyróżnienia mieszkańców powiatu, zakładów pracy, instytucji, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych i fundacji.

 

Uzasadnienie

Od roku 1994 Pan Krzysztof Habura aktywnie działał na rzecz społeczności lokalnej poprzez inicjowanie przedsięwzięć inwestycyjnych, szczególnie w zakresie infrastruktury technicznej. W latach 1994 - 2000 będąc członkiem Zarządu Miejskiego Towarzystwa Koszykówki szczególny nacisk w swojej społecznej pracy kładł na rozwój i propagowanie sportu wśród młodzieży. Ponadto aktywność Pana Krzysztofa Habury jako członka Rady Parafialnej Parafii Najświętszej Maryi Panny zaowocowała odnowieniem wybudowanego na początku XX wieku w stylu neogotyckim pabianickiego kościoła. W 2002 roku jako wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Pabianicach przyczynił się do odnowy taboru autobusowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego.

W dniu 4 grudnia 2006 roku Rada Powiatu Pabianickiego dokonała wyboru Pana Krzysztofa Habury na funkcję Starosty Pabianickiego, którą pełnił nieprzerwalnie przez 17 lat. W tym czasie bezustannie angażował się w działania na rzecz mieszkańców, które nie sposób wszystkie wymienić. Między innymi: - w roku 2007 rozpoczął współpracę z Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich „OPUS” prowadzącym Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w regionie łódzkim, która polegała na organizowaniu szkoleń z zakresu aktywizacji społeczno – zawodowej młodzieży, osób wykluczonych społecznie oraz niepełnosprawnych. 1 września 2007 roku przy ul. Kazimierza 8 rozpoczął swoją działalność Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach, który swoim działaniem objął wszystkie placówki oświatowe na terenie powiatu. W swej działalności Pan Krzysztof Habura kładł ogromny nacisk na poprawę infrastruktury w szkołach i placówkach oświatowych. Odzwierciedleniem tych działań była realizacja największego przedsięwzięcia skierowanego dla sportowców – budowa Powiatowej Hali Sportowej przy II LO w roku 2012, a w 2023 roku kolejnej Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, na których odbywają się znaczące nawet w skali kraju zawody sportowe i mecze. Na terenie powiatu powstały trzy kompleksy sportowe dla młodzieży, w tym jeden w ramach programu „Moje boisko Orlik”.

W latach 2010 - 2014 Pan Krzysztof Habura przyczynił się do tego, że w powiatowych placówkach oświatowych zostały wykonane remonty i prace budowlane. W kolejnych latach urzędowania Pana Krzysztofa Habury dokonano w wyniku dobrej współpracy z burmistrzem Konstantynowa, Poradnia Psychologiczno – Pedadogiczna w Konstantynowie Łódzkim mogła świadczyć usługi na rzecz tej gminy w nowym budynku, przystosowanym dla osób niepełnosprawnych. W roku 2021 rozpoczęto również prace przygotowawcze nad utworzeniem nowej filii Powiatowego Urzędu Pracy w Konstantynowie Łódzkim tak, aby mieszkańcy również ościennych gmin mieli lepszy dostęp do świadczonych usług, a w roku 2022 utworzono punkt obsługi klienta przy ul. Kościuszki 25 – Wydział Geodezji i Kartografii celem poprawy jakości świadczonych usług.  Niewątpliwie Pan Krzysztof Habura dbał o jakość dróg, które znajdują się na terenie powiatu pabianickiego i w czasie pełnienia funkcji Starosty naprawiono, zmodernizowano, przebudowano ogółem 110,78 km dróg, wybudowano i przebudowano łącznie 49,41 km chodników i dróg rowerowych, dokonano doświetlenia przejść dla pieszych w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach.

Pan Krzysztof Habura wspierał instytucje, organizacje pozarządowe, jest członkiem Towarzystwa Przyjaciół Pabianic, PTTK w Pabianicach, PTC Pabianice, Honorowym Dawcą Krwi, a przede wszystkim cenionym samorządowcem, służący swoim doświadczeniem zawodowym, który dzięki wyznawanym wartościom cieszy się autorytetem wśród mieszkańców miasta i powiatu.

 

 

Pan Florian Wlaźlak od 1987 roku nie zaprzestał podejmowania działalności publicznej wykonywanej z pożytkiem dla społeczności lokalnej. Poza działalnością zawodową, aktywnie działał na rzecz mieszkańców m.in. wspierając finansowo młodzież zrzeszoną w klubach sportowych i innych organizacjach młodzieżowych. To dzięki Jego nieustannemu zaangażowaniu w pozyskiwanie środków finansowych zarówno harcerze jak i sportowcy mogli realizować swoje zainteresowania na obozach.

W latach 1998- 2001 jako Prezydent Miasta Pabianic, wspólnie z łódzkim samorządem był inicjatorem i koordynatorem największych wieloletnich inwestycji miejskich pabianickiego samorządu. Przyczynił się m.in. do regulacji gospodarki wodno-ściekowej w mieście poprzez realizację budowy o wartości 25 000 000 zł. - kolektora sanitarnego do grupowej oczyszczalni ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej „GOŚ-ŁAM”. Inwestycja ta rozwiązała problem zanieczyszczenia środowiska naturalnego. W okresie tym był także jednym ze współrealizatorów koncepcji restrukturyzacji i reorganizacji szkolnictwa podstawowego i ponadpodstawowego na terenie miasta Pabianic.

Dużą jego zasługą była konsekwencja i wytrwałość w realizacji niezbędnych remontów i modernizacji pabianickich szkół i placówek oświatowo - wychowawczych, dzięki którym pabianicka młodzież i dzieci mogły uczyć się w wyremontowanych i lepiej wyposażonych pracowniach lekcyjnych. Jego aktywna działalność spotkała się także z wysoką oceną wśród mieszkańców powiatu, którzy w 1998 r. wybrali go do rady powiatu pabianickiego. Jako radny I kadencji, aktywnie uczestniczył w tworzeniu zarówno nowych struktur organizacyjnych starostwa jak i w tworzeniu podstawowych dokumentów nowego samorządu powiatowego.

Przyczynił się do stworzenia silnego powiatu pabianickiego z dobrą i przychylną mieszkańcom administracją. Jego fachowe i wyważone wystąpienia oraz zgłaszane licznie propozycje rozwiązań aktualnych problemów powiatu zjednały sobie uznanie radnych, a przede wszystkim wyborców. Efektem takiej postawy był wybór Jego osoby w dniu 27 października 2002 roku do Rady Powiatu Pabianickiego II kadencji.

Pan Florian Wlaźlak, to przykład działacza społecznego. Przez wiele lat aktywnie działał na rzecz Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Jego bezinteresowne zaangażowanie i przychylność przyczyniły się do rozwoju idei, umożliwiającej pozyskanie wielu litrów krwi - bezcennego leku ratującego ludzkie życie. Poprzez swoją społeczną działalność kształtował wśród społeczeństwa postawy sprzyjające bezpośredniemu uczestnictwu w działaniach na rzecz policji. Dzięki tym staraniom pabianicka policja ma swój sztandar, jako jedna z pierwszych komend powiatowych w kraju oraz miał znaczący wpływ na realizację programów z zakresu prewencji kryminalnej nacechowanych troską o bezpieczeństwo mieszkańców, a przede wszystkim dzieci i młodzieży.  Nie były mu obce problemy Związku Sybiraków, który w zamian za włożony trud pracy nadał mu w 2005 roku Członkowstwo Honorowe. Działał także na rzecz AK, więźniów okresu stalinowskiego, pomagając między innymi w rozwiązywaniu codziennych, trudnych problemów. Związek Harcerstwa Polskiego w podziękowaniu za pomoc i wsparcie w realizacji swoich projektów, odznaczył Go Harcerską Odznaką Honorową „Zasłużony dla Hufca ZHP Pabianice”. Brał czynny udział w pracach społeczno- użytecznych. Efektem tych działań było m.in. współorganizowanie obchodów 100-lecia istnienia Parafii NMP w Pabianicach. Dzięki Jego osobistemu zaangażowaniu możliwa była także realizacja planów remontowych w pabianickich kościołach.

Społeczna aktywność Pana Floriana Wlaźlaka spowodowała, że został desygnowany do prac w Komisji Związku Powiatów Polskich. W latach 2002 -2006, pracując w Komisji Gospodarki Komunalnej Związku Miast Polskich uczestniczył w pracach legislacyjnych jako przedstawiciel strony samorządowej, natomiast w 2003 roku jako przewodniczący tej komisji. Przekazywał wiele cennych uwag o istotnym znaczeniu dla społeczności lokalnej powiatu pabianickiego m.in. dotyczące spraw gospodarki komunalnej, utrzymania czystości i porządku, co miało istotne znaczenie dla funkcjonowania samorządów. Dzięki merytorycznemu i profesjonalnemu wsparciu Pana Floriana Wlaźlaka jako Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej Związku Miast Polskich (ogólnopolska inicjatywa), powstała Krajowa Izba Gospodarki Odpadami w Warszawie zrzeszająca przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej z całej Polski. Działalność ta spotkała się z uznaniem wielu samorządów.  Pan Florian Wlaźlak w okresie od 10 stycznia 2003 r. do dnia 31 maja 2004 r. pełniąc funkcję dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pabianicach zapoczątkował i realizował projekt przekształcenia komunalnego zakładu budżetowego w spółkę prawa handlowego. Dzięki Jego działaniom  zostały także utworzone podwaliny nowych spółek takich jak: ZGM, ZEC, ZWiK, określając w nich jednocześnie cele do realizacji, strukturę oraz plany rozwoju i inwestycji. Powyższe przekształcenia spotkały się z akceptacją i zrozumieniem ze pracowników i mieszkańców powiatu, a przygotowanie wszystkich dokumentów dotyczących proponowanych zmian w zarządzaniu gospodarką komunalną stanowiły o sukcesie tego przedsięwzięcia.  W dniu 1 czerwca 2004 r. Pan Florian Wlaźlak został najpierw dyrektorem, a następnie prezesem Zakładu Energetyki Cieplnej. Działania, które podjął spowodowały, że spółka była i jest ciągle rozwijającym się i sprawnie działającym podmiotem w realiach gospodarki rynkowej. Jego postawa poszanowania drugiego człowieka znalazła uznanie komisji certyfikacyjnej przyznającej kierowanej przez Niego firmie certyfikat „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”.  Pracując aktywnie w Radzie Powiatu, utrzymywał stały kontakt ze swoimi wyborcami. W wyborach w dniu 27 października 2006 r. został ponownie radnym Rady Powiatu Pabianickiego III kadencji, a następnie jej przewodniczącym. Dzięki Jego osobistemu zaangażowaniu i staraniom Powiat Pabianicki posiada nowy, heraldycznie zatwierdzony herb, sztandar i wszystkie pozostałe insygnia, a Starostwo Powiatowe otrzymało w roku 2009 Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością.  Na uwagę zasługuje fakt, że to właśnie z inicjatywy Pana Floriana Wlaźlaka zostają wyróżniani mieszkańcy powiatu pabianickiego tytułem „Zasłużony dla Powiatu  Pabianickiego”.

Był współorganizatorem i współtwórcą imprez sportowych dla dzieci i młodzieży m.in. „Festiwal Piłki Ręcznej”, regaty żeglarskie pn. „Żagiel dla dziecka”. Wspiera domy dziecka, pabianickie przedszkola i pabianickich harcerzy w organizacji letniego wypoczynku. Mieszkańcy Pabianic w osobie Pana Floriana Wlaźlaka widzą człowieka, na którego zawsze mogą liczyć, który szybko i co najważniejsze skutecznie rozwiązuje przedkładane przez nich problemy osobiście angażując się w ich pomyślne rozstrzygnięcie.

Jego działania społeczne na rzecz umacniania lokalnej samorządności, służącej rozwojowi powiatu w pełni docenili mieszkańcy powiatu dokonując wyboru Jego osoby do rady powiatu na kolejne kadencje, a radni dokonali wyboru na swojego przewodniczącego. Utrzymuje stałe kontakty z mieszkańcami powiatu, dla których zawsze znajduje czas i którym służy radą i pomocą w rozwiązywaniu codziennych problemów poprzez osobiste interwencje w  stosownych urzędach i instytucjach.  Pan Florian Wlaźlak to wzór działacza – społecznika, który jest zawsze tam gdzie istnieje potrzeba wspólnego działania na rzecz rozwiązywania aktualnych problemów lokalnej społeczności. Jego wieloletnia nienaganna praca zawodowa oraz działalność społeczna na rzecz umacniania lokalnej samorządności służy rozwojowi.

 

Pani Gabriela Idzikowska przechodząc przez wszystkie szczeble kariery naukowej od asystentki do profesora nadzwyczajnego, pełniła wiele funkcji ogólnowydziałowych i ogólnouczelnianych na Uniwersytecie Łódzkim, a najważniejsze z nich to kierownik Katedry Informatyki na Wydziale Zarządzania UŁ, kierownik Zakładu Rachunkowości Finansowej i Auditingu w Katedrze Rachunkowości, kierownik Pracowni Informatycznych Technik Rachunkowości, członek Rady Instytutu Organizacji i Zarządzania. Jako mieszkanka Pabianic, na wiadomość, że powstaje koncepcja powołania w Pabianicach wyższej uczelni, z wielkim zapałem zaangażowała się w jej tworzenie. Opracowała program kształcenia na kierunku ekonomia oraz dobrała odpowiednią kadrę naukowo – dydaktyczną o najwyższych kwalifikacjach zawodowych do jego realizacji. Jako nauczyciel akademicki, była bez reszty oddana młodzieży, gotowa świadczyć pomoc w najszerszym znaczeniu tego słowa. Zawsze znajdowała czas dla studentów, w czasie przerw między wykładami, otoczona grupą studentów rozmawiała z nimi i wyjaśniała trudniejsze  zagadnienia związane z tematem wykładu.

Od 2002 roku pełniła funkcję prorektora oraz kierownika Katedry Ekonomii w pabianickiej uczelni do momentu jej rozwiązania. Pod jej kierunkiem naukowo – dydaktycznym Wyższa Szkoła Humanistyczno - Ekonomiczna uzyskała w 2006 roku akredytację na kierunku ekonomia, dokonaną przez Polską Komisję Akredytacyjną. Wykonane prace dyplomowe – licencjackie z zakresu nauk ekonomicznych, których była promotorem, były wysoko oceniane przez zewnętrznych recenzentów i zajmowały pierwsze i drugie miejsca w corocznym konkursie organizowanym pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, a dotyczyły one przede wszystkim zagadnień związanych z działalnością instytucji z terenu powiatu pabianickiego.

Jej dorobek obejmuje autorstwo lub współautorstwo: 16 książek naukowych i 3 podręczników akademickich oraz około 50 opublikowanych artykułów w polskich i zagranicznych czasopismach branżowych o zasięgu uczelnianym i krajowym, a także recenzje, opinie i ekspertyzy dla różnych instytucji, m.in.: dla Kancelarii Sejmu RP. Wypromowała jednego doktora oraz 130 magistrów i ponad 200 licencjatów w zakresie rachunkowości i informatyki w zarządzaniu, w tym 150 z powiatu pabianickiego. Dzięki Jej pracy organizacyjnej i naukowo – dydaktycznej powiat pabianicki zyskał dobrze przygotowaną kadrę do pracy w samorządach (powiatowym, gminnym) oraz w różnych zakładach pracy, a tym samym wzrosła jakość wykonywanych zadań w zakresie ekonomiki regionu i miasta.

Można domniemywać, że w każdej jednostce finansowej, na terenie powiatu pabianickiego pracują absolwenci Profesor Gabrieli Idzikowskiej. Jest to znaczący i trwały wkład w podnoszenie kwalifikacji oraz rozwój zawodowy pracowników zatrudnionych w różnych zakładach pracy w powiecie pabianickim. Pani Gabriela Idzikowska angażuje się także w działalność stowarzyszeń pracujących na rzecz mieszkańców powiatu pabianickiego, tj.: Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Towarzystwa Miłośników Dłutowa. Była członkiem Rady Programowej Uniwersytetu Trzeciego Wieku, jego wykładowcą, a także doradcą merytorycznym wnosząc bardzo cenny wkład w działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Aktywnie działa w Towarzystwie Miłośników Dłutowa (TMD), które zajmuje się wyszukiwaniem i rejestrowaniem najciekawszych fragmentów historycznych i współczesnych z życia mieszkańców gminy. Kierunkami działania Towarzystwa są: rozwijanie działalności kulturalnej i oświatowej, inicjowanie i wydawanie publikacji o Gminie Dłutów, organizowanie wystaw, konkursów, odczytów, a także nawiązywanie kontaktów z dawnymi mieszkańcami gminy. Jako członek zarządu przyczyniła się do corocznego wydawania monografii „Kronika Gminy Dłutów”, do której artykuły piszą sami członkowie Towarzystwa oraz otwarcia Izby Pamięci Gminy Dłutów. Była wiceprzewodniczącą TMD i jest wieloletnią przewodniczącą pabianickiego koła Towarzystwa.

Na uwagę zasługuje także Jej działalność społeczna i wyjątkowa postawa na rzecz drugiego człowieka. Dzięki Jej osobistemu zaangażowaniu i staraniom młodzież znajdująca się w trudnych sytuacjach życiowych mogła zdobywać pełne wykształcenie wyższe, przekazywała bowiem środki finansowe z własnego budżetu na czesne dla studentów - sierot z powiatu pabianickiego. Była to kwota powyżej 10 tys. zł na jedną osobę. Co roku przekazywała także kwotę 1500 zł  jako darowiznę na zakup książek do dawnej biblioteki pabianickiej uczelni.  Jest członkiem NSZZ „Solidarność” oraz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, a także European Accounting Association. Na  przestrzeni swojej działalności zawodowej i społecznej uzyskała następujące odznaczenia państwowe i uczelniane: Srebrny Krzyż Zasługi, Złoty Krzyż Zasługi, Złotą Odznakę UŁ, Medal UŁ w Służbie Społeczeństwu i Nauce. Za osiągnięcia w pracy naukowo dydaktycznej otrzymała także wiele nagród i wyróżnień m.in. nagrodę III stopnia za pracę doktorską przyznaną przez Radę Naukową Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz nagrodę im. prof. dr. hab. Stanisława Skrzywana za pracę habilitacyjną, przyznaną przez Radę Naukową Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Interesuje Ją życie mieszkańców powiatu pabianickiego, postrzegana jest przez nich jako człowiek otwartego serca o dużej wrażliwości na potrzeby innych i dobro wspólne. Te wartości, dziś tak mało popularne, zawsze integrują i zbliżają ludzi do siebie. Jest to wynik Jej filozofii życia oraz wartości, którym służy. Postawa Pani Gabrieli budzi podziw, szacunek i uznanie wśród lokalnej społeczności. Jest patriotką, utożsamiającą się z rodzinnym środowiskiem.

 

W ramach kilkunastoletniej działalności Grupy Wolontarystycznej „AGRAFKA” współpracowało z nią ponad 250 wolontariuszy. Od kilku lat utrzymuje się stała liczba wolontariuszy (około 40 w trybie pracy stałej). Działają oni w kilku resortach.

„AA” – akcje i animacje dla dzieci i rodzin

·„Junior” – wsparcie dzieci w Placówce Wsparcia Dziennego „Junior”

·„Projekty” – tworzenie projektów na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem

społecznym oraz poszerzających świadomość społeczności lokalnej

·„Artystyczny” – profilaktyczne przedstawienia teatralne oraz filmiki i spoty

społeczne promujące postawę prospołeczną

·„Wsparcia”, w tym: „Diamenciki” – wsparcie m. in. uczestników Warsztatu

Terapii Zajęciowej,

„Spinka” – wsparcie dzieci z placówek opiekuńczo – wychowawczych w Porszewicach i w Pabianicach

 „Seniorita”– współpraca z seniorami.

 

Głównym celem grupy jest pomoc potrzebującym, aktywizacja społeczności lokalnej i wnoszenie wartościowego wkładu w życie swoje i innych. W myśl zasady „Działaj lokalnie – myśl globalnie” zwracana jest uwaga na problemy społeczne. Poprzez projekty wolontariusze wspierają nie tylko osoby potrzebujące, ale również wzmacniają liderów, poszerzają wiedzę i świadomość mieszkańców. Celem „Agrafki” jest wydobywanie z każdego człowieka jego potencjału oraz skupienie się na jego mocnych stronach. Już 18 lat wolontariuszki i wolontariusze z „Agrafki” wspierają różnorodne środowiska, poprzez pomoc dzieciom, młodzieży, osobom z niepełnosprawnością i seniorom. Członkowie grupy czynnie włączają się w różne akcje i projekty promując profesjonalny wolontariat. Działalność i wsparcie Placówki Wsparcia Dziennego JUNIOR to codzienne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne Wolontariusze wspierają również Juniora w organizacji imprez i zabaw dla dzieci. Pomagają w organizacji czasu wolnego podczas ferii zimowych i wakacji. Przez kilka lat wolontariusze organizowali obozy wyjazdowe z elementami socjoterapii i współorganizowali półkolonie dla dzieci.  Współpracują również z młodzieżą organizując m. in. warsztaty dla liderów młodzieżowych i zajęcia psychoedukacyjne dla młodzieży z miasta. Od kilkunastu lat Agrafki współpracują z Placówką Opiekuńczo – Wychowawczą w Pabianicach i Porszewicach. Raz w miesiącu organizują tam zajęcia twórcze, edukacyjne i psychoedukacyjne. Realizowane są też programy rozwojowe i wspólne wyjazdy projektowe. „Agrafka” promuje, edukuje oraz organizuje profesjonalny wolontariat w powiecie pabianickim.

Od początku istnienia docenia wolontariuszy i koordynatorów podczas Pabianickich Obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza. W ramach tego święta organizowane są warsztaty dla wolontariuszy o koordynatorów, akcje społeczne, eventy i Integracyjny Turniej Piłki Siatkowej dla Wolontariuszy o Puchar Starosty.  Podsumowaniem obchodów jest Gala Wolontariatu podczas której wręczane są nagrody starosty dla najbardziej zaangażowanych wolontariuszy w powiecie pabianickim, podziękowania dla aktywnych koordynatorów wolontariatu oraz  Złote Serca dla osób które wspierają ideę wolontariatu.  Agrafki koordynują „Pabianicką Sieć Wolontariatu”, która daje przestrzeń do sieciowania i edukowania koordynatorów szkolnych klubów wolontariatu ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W ciągu kilkunastu lat działacze Agrafki wzmocnili sektor wolontariacki. Zrealizowali szereg projektów rozwijających i wzmacniających wolontariuszy. Największe projekty promujące wolontariat to Odkrywcy wolontariatu", „Agrafkowy zawrót głowy", „WolonDARiusz – bohater w Twoim mieście” i „Animaresi”. Wolontariusze prowadzą również pogadanki w szkołach, Warsztaty promujące wolontariat zagraniczny (Eurodesk), organizują Targi Wolontariatu, wieczory poezji oraz FAJERWERK - imprezy taneczno - integracyjne dla wszystkich wolontariuszy z miasta.  Wolontariusze od kilkunastu lat wspierają rozwój i aktywizację osób z niepełnosprawnością z powiatu pabianickiego. Organizują twórcze spacery (dwa razy w miesiącu spacery tematyczne z uczestnikami Warsztatu Terapii Zajęciowej), wspierają w realizacji akcji integrujących osoby z niepełnosprawnością z dziećmi i innymi mieszkańcami (rajdy, olimpiady sportowe, zabawy integracyjne itp.). Organizowane są też spotkania  indywidualne (rozmowy, wspólne osiąganie celów, wsparcie emocjonalne). Wolontariusze nawiązali również współprace z ośrodkiem w Anglii, która zaowocowała wspólnym projektem „Wygramy życie” w ramach którego odbyła się m. in. wizyta studyjna osób z niepełnosprawnością oraz wolontariuszy w Wielkiej Brytanii. Ponadto ważnym projekty w tym obszarze był projekt " Łamiemy bariery by nieść pomoc innym" - Program Młodzieży w Działaniu" i „świąteczna zawierucha” które promowały potencjał Osób z  Niepełnosprawnością w powiecie pabianickim. Co roku organizowana jest również Gra miejska „Bierzemy na warsztat tolerancję” zorganizowana z okazji Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej (ponad 100 uczestników w tym uczniowie szkół i osoby z  niepełnosprawnością). Agrafkowi animatorzy wspierają większość eventów miejskich i powiatowych. Są to imprezy integracyjne, pikniki, majówki itp. Podczas eventów wolontariuszy animują dzieci i integrują rodziny (malowanie twarzy, olbrzymie bańki, chusta animacyjna, konkurencje sportowe, animacja rodzin itp.). Organizowany był również cykl koncertów rockowych „Brzmienie Rockowego Serca” promujący zabawę bez alkoholu. Dochód i zebrane materiały przekazywane są dla najbardziej potrzebujących dzieci). Animatorzy bywają również w Pabianickim Centrum Medycznym. Realizują tam akcję "Promyk szczęścia", razem z lwem Lucjanem odwiedzają chorych aby podarować im uwagę i uśmiech. Ponadto Agrafki wspierają stałe inicjatywy realizowane przez Starostwo Powiatowe (Ferie z powiatem, Dni Powiatu itp). Ważnym aspektem działań Agrafki jest edukacja. Grupa znana jest z realizacji profilaktycznych spotów społecznych, filmików i prowokacji. Resort Artystyczny przygotowuje również przedstawienia edukacyjne dla dzieci, młodzieży i starszych. Działania te mają na celu poszerzenie wiedzy i świadomości w tematach, które poruszają różnorodne problemy społeczne. Edukacja dotyczy również tematów samorządowych. Zrealizowana inicjatywa lokalna pt. ”Chowaj do skarpety" edukowała z czego składa się budżet miasta i promowała inwestowanie w lokalny biznes oraz szacunek dla przedmiotów wspólnie użytecznych. Podsumowaniem była ankieta z potrzebami młodzieży oraz teleturniej z radnymi „Awantura o skarpetę. Agrafka zrealizowała do tej pory kilkadziesiąt projektów na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, na rzecz dzieci i młodzieży, rodziców, osób zagrożonych bezdomnością i promocji wolontariatu. W ciągu ostatnich lat realizowano również projekty profilaktyczne. Od czterech lat członkowie Agrafki koordynują w powiecie pabianickim ogólnopolską kampanię „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”. Koordynacja spina przebieg kampanii w przedszkolach, szkołach podstawowych i średnich. Celem kampanii jest przeciwdziałanie przemocy i budowanie świata bezpiecznego, zapewniającego wszystkim prawidłowy rozwój. Zrealizowano inicjatywę lokalną pt. „3A”, która edukowała w obszarach alkoholizmu, Alzheimera i autyzmu. Profilaktyka zdrowia psychicznego to duży obszar którym zajmuje się „Agrafka”. Projekty „Randka z Tolerancją”, „Randka z Psycholem” i „Projekt xD” – profilaktyka przemocy wśród rówieśników i edukacja z zakresu pomocy psychologicznej. Wolontariusze dbają również o ekologię. W „Agrafce” działa grupa EkoTyka, która organizuje warsztaty ekologiczne dla dzieci z miasta. Były również realizowane projekty „Graj w zielone", „Życiodajne serce” i „Projekt Rośnij” w ramach którego powstały zielone przestrzenie dla mieszkańców (m. in. park na Zatorzu). Działacze z Agrafki od wielu lat wspierają seniorów realizując działania w ramach Resortu Seniorita. W ramach tego obszaru realizowana jest współpraca z Centrum Seniora – wspólne akcje integracyjne, edukacyjny spot społeczny, prowadzenie zajęć twórczych i  komputerowych oraz z Miejskim Centrum Pomocy Społecznej - realizacja projektu „Korpus Wsparcia Seniora” – pomoc indywidualna osobom starszym oraz indywidulanych wizytach u seniorów – pomoc w zakupach, wizytach u lekarzy, rozmowy itp. Agrafki aktywnie współpracują z każdym sektorem. Stała współpraca jest z sektorem samorządowym (Urząd Miasta, Starostwo Powiatowe, Urząd Marszałkowski) i sektorem pozarządowym w tym organizacje pozarządowe  zrzeszone w Forum NGO w Pabianicach. Współpraca aktywizuje również sektor biznesowy, czego wynikiem są projekty edukacyjne i profilaktyczne. Mocna i stała współpraca jest również z sektorem edukacyjnym – szereg projektów na rzecz dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych i średnich. Docelowo największy kontakt wolontariusze mają ze społecznością lokalną dla której realizują happeningi, akcje, flash moby, ankiety i rozmowy. Olbrzymie zaangażowanie i profesjonalizm Agrafek owocuje wieloma osiągnięciami na poziomie ogólnopolskim. Wolontariusze na przestrzeni lat

zostali docenieni w różnych konkurach i plebiscytach m. in II miejsce w wojewódzkim łódzkim w ogólnopolskim konkursie „BARWY WOLONTARIATU”, I miejsce w Plebiscycie „IKONY POWIATU PABIANICKIEGO 2014”, I Miejsce na Festiwalu Sztuk Wszelakich w Łodzi – film „Wygramy życie”, Tytuł „Nieprzeciętni Pabianiczanie”, Statuetka Młodego Eurolidera, Tytuł Zasłużeni dla Miasta Pabianic, I, II i III miejsce dla wolontariuszy z Agrafki dla najbardziej zaangażowanych wolontariuszy w województwie łódzkim, I miejsce dla koordynatora wolontariatu w województwie łódzkim (Agnieszka Jaksa) Kilkunastoletnia działalność wolontariuszy z „Agrafki” została również doceniona na poziomie ogólnopolskim. G.W. „AGRAFKA” zajęła I miejsce w konkursie „Wolontariusz Roku” organizowanym w ramach Korpusu Solidarności. Nagroda została przyznana przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Konkurs promuje wartościowe postawy społeczne, ukazuje różnorodność wolontariatu, podkreśla dokonania wolontariuszy. Jego celem jest docenienie ochotników, zwrócenie uwagi na ważną rolę, jaką pełnią wspierając organizacje pozarządowe i instytucje publiczne. Obecnie liderzy Agrafki realizują szkolenia i warsztaty w całej Polsce. Są zapraszani na wojewódzkie i ogólnopolskie debaty i konferencję. Dzielą się swoją wiedzą, doświadczeniem oraz efektywną współpracą z sektorem publicznym i biznesowym. Wielu aktywnych i zaangażowanych społeczników, którzy realizują działania na rzecz społeczności lokalnej zaczynało swoją przygodę z działalnością społeczną w Agrafce. Ważne jest tez, że dzięki działaniom Agrafek Pabianice stały się Stolicą Dobrych Uczynków. 18 letnia działalność wolontariuszy z Grupy Wolontarystycznej „AGRAFKA”  miała i ma ogromny wpływ na dojrzałość społeczną społeczności lokalnej oraz wpłynęła na promocję powiatu pabianickiego na poziomie ogólnopolskim. Praca setki wolontariuszy wpłynęła na jakość życia dzieci, młodzieży, osób będących w kryzysach, osób z niepełnosprawnością, seniorów i innych mieszkańców powiatu pabianickiego. Promocja postaw prospołecznych już od najmłodszych lat ma wielki wpływ na uksztaltowanie się dojrzałego i empatycznego obywatela

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Starostwo Powiatowe w Pabianicach
95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 tel.: (42) 225-40-00 / fax: (42) 215-91-66 powiat@powiat.pabianice.pl Archiwum portalu 2008-2015 Deklaracja dostępności
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek: 8:00 - 16:00
Wtorek: 8:00 - 17:00
Środa: 8:00 - 16:00
Czwartek: 8:00 - 16:00
Piątek: 8:00 - 15:00
Obsługa w Wydziale Komunikacji i Transportu:
Poniedziałek: 8:00 - 15:00
Wtorek: 9:00 - 16:30
Środa: 8:00 - 15:00
Czwartek: 8:00 - 15:00
Piątek: 8:00 - 14:30
kolejka.png e6402dc428f13767bb7735fc5fa49347