Szablon S@M 3 - www.nowa.powiat.pabianice.pl

top news port mapa info mstr galp
naglowek.jpg 02ab80fb0569a4b3f67de8b6f6f6337f
Gminy Powiatu Pabianickiego
„Aktywny senior to bezpieczny senior”
Opublikowano: 12.09.2018, Joanna Kupś, Ilość wyświetleń: 596
 1. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (dalej „Organizator”) ogłasza    Konkurs, którego przedmiotem jest realizacja krótkiego spotu filmowego dotyczącego problemu bezpieczeństwa seniorów.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla osób starszych należących do  organizacji zrzeszających seniorów, jak również do seniorów niezrzeszonych w żadnej organizacji.
 3. Celem konkursu jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na problem bezpieczeństwa seniorów oraz  uaktywnienie seniorów, w celu zadbania o własne bezpieczeństwo.
 4. Tematyka spotu filmowego, w ramach przygotowywanego programu „Aktywny senior to bezpieczny senior”, ma być związana w szczególności z:
 • promowaniem aktywności społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem osób najbliższych, w reagowaniu na zagrożenia bezpieczeństwa osób starszych,
 • uświadamianiem seniorów w zakresie możliwości zadbania o własne bezpieczeństwo w sytuacji zagrożenia (wykluczeniem społecznym, przestępstwem, zatrucia czadem),
 • aktywizacją seniorów do działań w zakresie skutecznej pomocy sąsiedzkiej.
 1. W Konkursie mogą wziąć udział zespoły osób, (dalej „Uczestnik”), dokonujące zgłoszenia jako jeden Uczestnik (zbiorowy).
 2. W ramach zespołu dopuszcza się udział osób, które nie osiągnęły wymaganego wieku w liczbie nie przekraczającej połowy składu zespołu.
 3. W konkursie mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie.
 4. Podczas przygotowania spotu filmowego do konkursu, zaleca się wsparcie merytoryczne i udział służb (Policja, Państwowa Straż Pożarna) oraz innych ekspertów, w celu podniesienia wartości profilaktyczno-edukacyjnej spotu filmowego.
 5. Każdy Uczestnik może nadesłać do konkursu maksymalnie 3 spoty filmowe.
 6. Zgłoszenie spotu filmowego do udziału w Konkursie oznacza bezwarunkową zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.

ZASADY KONKURSU

 

 1. Konkurs jest jednoetapowy.
 2. W konkursie będą oceniane spoty filmowe, których czas trwania nie przekracza 120 sekund w minimalnej rozdzielczości 1920*1080.
 3. Nagrody w Konkursie przyznane będą twórcom najlepszych spotów filmowych, które wyłoni jury spośród dzieł zgłoszonych do Konkursu.
 4. Przyznane zostaną nagrody rzeczowe za Pierwsze (kamera cyfrowa), Drugie (aparat cyfrowy) i Trzecie miejsce (mini wieża), po jednej nagrodzie dla zespołu.

Organizator dopuszcza możliwość przyznania dodatkowych nagród lub wyróżnień.  

 1. Spoty filmowe nagrodzone w konkursie zostaną wyemitowane na stronach internetowych Organizatora oraz mogą zostać wykorzystane podczas kampanii
  i innych przedsięwzięć związanych z tematyką bezpieczeństwa i aktywności seniorów, przeprowadzanych przez Organizatora.
 2. Spoty filmowe zgłoszone do Konkursu oceniać będzie Komisja powołana przez kierownika komórki organizacyjnej ministerstwa spraw wewnętrznych i administracji, odpowiedzialnej za przeprowadzenie konkursu.
 3. Decyzje podejmowane przez Komisję są autonomiczne i mają charakter ostateczny.

PRZEBIEG KONKURSU

 

 1. Spot filmowy zgłoszony do Konkursu musi być zgodny z celem i tematem Konkursu określonymi w § 1 ust. 3 i 4 niniejszego regulaminu.
 2. Uczestnik wyraża zgodę na publikację spotu filmowego na stronach internetowych Organizatora, w mediach, w mediach społecznościowych oraz na innych stronach internetowych w celach profilaktyczno–edukacyjnych.
 3. Prawa autorskie spotu filmowego zgłaszanego do udziału w Konkursie nie mogą być w żaden sposób ograniczone ani naruszać praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich.
 4. Organizatorzy działają w dobrej wierze i nie ponoszą odpowiedzialności
  w przypadku zatajenia jakichkolwiek informacji dotyczących sytuacji prawnej spotu filmowego zgłaszanego do Konkursu. W takim przypadku wszelkie konsekwencje
  i koszty obsługi prawnej wynikającej z ewentualnych roszczeń o naruszenie praw osób trzecich przechodzą wyłącznie na Uczestnika.
 5. Spot filmowy do udziału w Konkursie należy dostarczyć na płycie cd/dvd w formie pliku MP4/AVI.
 6. Zgłaszany spot filmowy musi być zarejestrowany w minimalnej rozdzielczości 1920*1080.
 7. Warunkiem formalnym zgłoszenia spotu filmowego do udziału w Konkursie jest szczegółowe wypełnienie i podpisanie:
 • formularza zgłoszeniowego Spotu Filmowego na Konkurs „Bezpieczny senior – aktywny senior”który stanowi Załącznik nr 1 do regulaminu,
 • oświadczenia Reprezentanta Uczestnika, które stanowi Załącznik nr 2 do regulaminu,
 • oświadczenia Uczestnika konkursu, które stanowi Załącznik nr 3 do regulaminu.

(Załączniki dostępne do pobrania na stronie internetowej: razembezpieczniej.mswia.gov.pl )

 

i przesłanie ich do Organizatora wraz z filmem, do dnia 17 września 2018 roku r. (decyduje data stempla pocztowego)

na adres:

 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Departament Porządku Publicznego

Ul. Stefana Batorego 5

02-591 Warszawa

z dopiskiem „Aktywny senior to bezpieczny senior”

 

lub dostarczenie bezpośrednio, do Biura Podawczego w budynku Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, przy ul. Rakowieckiej 2, w godzinach 8.15 – 16.00.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszeń:

1)        niespełniających wymagań, o których mowa w niniejszym regulaminie;

2)        naruszających dobre obyczaje (w rozumieniu obowiązującego prawa), a w szczególności treści pornograficzne, propagujące piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniające techniki łamania danych, wirusy oraz wszelkie inne, podobne w treści i działaniu materiały;

3)        naruszających prawo, w szczególności prawo autorskie i/lub prawo w zakresie ochrony wizerunku;

4)        których jakość wykonania powoduje, że są nieczytelne.

 1. Zgłoszenia dostarczane są Organizatorowi na koszt Uczestnika.
 2. Organizator nie odsyła prac biorących udział w Konkursie, prac zdyskwalifikowanych lub z niego wyłączonych.
 3. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zniszczenia źle zabezpieczonych materiałów przesyłanych na Konkurs.
 4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej do dnia 28 września 2018 roku.
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Starostwo Powiatowe w Pabianicach
95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 tel.: (42) 225-40-00 / fax: (42) 215-91-66 powiat@powiat.pabianice.pl Archiwum portalu 2008-2015
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek: 8:00 - 16:00
Wtorek: 8:00 - 17:00
Środa: 8:00 - 16:00
Czwartek: 8:00 - 16:00
Piątek: 8:00 - 15:00
Obsługa w Wydziale Komunikacji i Transportu:
Poniedziałek: 8:00 - 15:00
Wtorek: 9:00 - 17:00
Środa: 8:00 - 15:00
Czwartek: 8:00 - 15:00
Piątek: 8:00 - 14:30
kolejka.png 419edfaa4f91c6f3aef22670ed8d2068