Szablon S@M 3 - www.nowa.powiat.pabianice.pl

top news port mapa info mstr galp
3.jpg ff386e98f49312db89688ccfb0d7653f
Gminy Powiatu Pabianickiego
Tutaj przychodzi się po pomoc
Opublikowano: 22.02.2023, Joanna Kupś, Ilość wyświetleń: 119

Krzysztof Habura, starosta pabianicki: – Pabianickie Centrum Pomocy Rodzinie zajmuje się szeroko rozumianą pomocą społeczną. W obszarze naszych działań są między innymi domy pomocy społecznej i piecza zastępcza. Dysponujemy również funduszem z PFRON, który przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych. Równie ważną naszą działalnością jest orzekanie o niepełnosprawności.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach mieści się przy ul. Traugutta 6A.

            Jarosław Grabowski, dyrektor PCPR: Realizujemy trzy projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Pomocy Rodzinie. W ramach projektu „Pracuś” możecie państwo zgłaszać się do nas po wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego. Wypożyczalnia dysponuje wieloma sprzętami. Są łóżka rehabilitacyjne, podnośniki transportowo-kąpielowe, koncentratory tlenu, wózki inwalidzkie ręczne, wózki inwalidzkie elektryczne, rotory kończyn dolnych i górnych, schodołazy kroczące. Drugi projekt to „Razem damy radę”, a trzeci to „Lepsza przyszłość”. Oba pozwalają na udzielenie wsparcia rodzinom zastępczym i wychowankom placówek.

Projekty współfinansowane ze środków EFS

            „PRACUŚ” – w jego ramach Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach prowadzi wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego. Sprzęt jest wypożyczany nieodpłatnie, a czas trwania wypożyczenia jest dostosowany indywidualnie do potrzeb osoby niesamodzielnej – jednak nie może trwać dłużej niż 1,5 roku.

            „Razem damy radę” – skierowany dla dzieci z rodzin zastępczych oraz wychowanków opuszczających pieczę zastępczą, a także do ich najbliższego otoczenia; zadania realizowane w jego ramach to m.in.: terapia poprzez zabawę dla dzieci, szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze, obozy socjoterapeutyczne, kurs aktywnej twórczości

            „Lepsza przyszłość” – przeznaczony dla młodzieży przebywającej i opuszczającej zarówno instytucjonalną jak i rodzinną pieczę zastępczą; zadania, które są prowadzone w związku z jego realizacją to m.in.: refundacja zakupu podręczników szkolnych, spotkania z brokerem edukacyjnym, kurs prawa jazdy kat. B, wyjazdowe warsztaty terapeutyczne

            Jarosław Grabowski: –  Na terenie powiatu funkcjonuje 5 placówek opiekuńczo-wychowaczych i 150 rodzin zastępczych, w których przebywa około 200 dzieci. Mamy 7 rodzin zawodowych w tym 3 specjalistyczne. W rodzinnym domu dziecka obecnie przebywa 12 wychowanków.

            31 stycznia 2023 r. w powiecie pabianickim funkcjonowało 145 rodzin zastępczych, w tym 89 rodzin zastępczych spokrewnionych, 49 rodzin zastępczych niezawodowych, 4 rodziny zastępcze zawodowe, 3 rodziny zastępcze zawodowe specjalistyczne. W rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu umieszczonych było 190 dzieci, w tym 119 dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych, 60 dzieci w rodzinach zastępczych niezawodowych, 7 dzieci w rodzinach zastępczych zawodowych, 4 dzieci w rodzinach zastępczych zawodowych specjalistycznych.

            PCPR rejestruje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz nowo utworzonych rodzin zastępczych. Umieszczanie małoletnich w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu jak i poza nim (w tym poszukiwanie miejsc). Wypłaca też świadczenia dla rodzin zastępczych, w tym:

                • wynagrodzeń dla rodzin zastępczych zawodowych (4.100 zł – 5.500 zł/mies.)

                • wynagrodzenia dla osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej (w kwocie 23,00 zł brutto za godzinę, nie więcej niż 100 godzin miesięcznie)

                • pomocy pieniężnej na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej (785 zł – 1.189 zł/mies.)

                • dodatku na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności (239 zł/mies.)

                • jednorazowego świadczenia na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodzinnej pieczy zastępczej (od 500 zł do 1.500 zł)

                • dofinansowania do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka (do 600 zł jednorazowo)

                • dofinansowania do przeprowadzenia niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego (maks. 2.000 zł raz do roku)

                • pokrycia środków finansowych związanych z utrzymaniem lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego dla zawodowych rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinny dom dziecka

                • świadczenia na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki (jednorazowo do 2.000 zł lub okresowo do kwoty 300 zł miesięcznie przez okres 6 miesięcy)

            ▪ wspieranie usamodzielnianych wychowanków z rodzinnej oraz instytucjonalnej pieczy zastępczej – tworzenie indywidualnych programów usamodzielnienia, wypłata świadczeń, w tym:

                • pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki (595 zł miesięcznie),

                • pomocy pieniężnej na zagospodarowanie w formie rzeczowej  (do 4.000 zł jednorazowo),

                • pomocy pieniężnej na usamodzielnienie (do 7.839 zł jednorazowo).

Rehabilitacja społeczna i PFRON

            Zofia Kriger-Kozłowska, zastępca dyrektora PCPR: – W ramach współpracy z PFRON mamy olbrzymi wachlarz dofinansowań dla osób z niepełnosprawnościami. Dotyczy to między innymi rehabilitacji społecznej. Są turnusy rehabilitacyjne, sprzęt rehabilitacyjny i rehabilitacja. To też likwidacja barier zarówno architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się. Mamy bardzo ciekawe dofinansowania w ramach projektu „Aktywny samorząd”. Oprócz dofinansowania na przykład na komputery i oprogramowanie, obejmuje on również naprawę tego sprzętu, gdyby zaistniała taka potrzeba.

Rehabilitacja społeczna:

    • turnusy rehabilitacyjne – max. kwota dofin. 1.944 zł dla osoby niepełnosprawnej (znaczny stopień) i 1296 zł dla opiekuna,

    • sprzęt rehabilitacyjny (rowerek stacjonarny, bieżnia) – max. kwota dofin. 60% jego kosztu, jednak nie więcej niż wysokość pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia,

    • przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – w zależności od limitu NFZ (między innymi aparaty słuchowe max. 550 zł),

    • likwidacja barier architektonicznych (dostosowanie łazienki, zakup schodołazu, wykonanie podjazdu) – max. kwota dofin. 80% kosztów, jednak nie więcej niż 15.000.zł,

    • likwidacja barier w komunikowaniu się (komputery) – max. kwota dofin. 80% kosztów,

    • likwidacja barier technicznych (łóżka rehabilitacyjne, rowerki trójkołowe) – max. kwota dofin. 80% kosztów,

    • sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych (wycieczki krajoznawcze, imprezy integracyjne, itp.) – max. kwota dofin. 60% kosztów zadania,

    • warsztaty terapii zajęciowej w Pabianicach i w Konstantynowie Łódzkim – koszty działalności warsztatów wynosi 2.300.000 zł.

            Pilotażowy program „Aktywny samorząd”:

 • oprzyrządowanie samochodu (automatyczna skrzynia biegów, foteliki samochodowe dla dzieci) max. kwota dofin. 70.000 zł,
 • prawo jazdy – max. kwota dofin. 5.280 zł,
 • sprzęt elektroniczny i oprogramowanie (komputery, smartfony, lupy elektroniczne, urządzenia wielofunkcyjne, urządzenia brajlowskie) – max. kwota dofin. 26.500 zł,
 • szkolenie z obsługi sprzętu elektronicznego – max. kwota dofin. 4.400 zł,
 • naprawa sprzętu elektronicznego – max. kwota dofin. 1.650 zł,
 • wózek elektryczny – max. kwota dofin. 27.500 zł,
 • skuter elektryczny lub oprzyrządowanie elektryczne do wózka ręcznego – max. kwota dofin. 8.250 zł,
 • naprawa wózka lub skutera – max. kwota dofin. 3.850 zł,
 • protezy kończyn – max. kwota dofin. 33.000 zł,
 • naprawa protezy – max. kwota dofin. 9.900 zł,
 • koszty pobytu dziecka w żłobku/przedszkolu – max. kwota dofin. 330 zł miesięcznie na każde dziecko,
 • nauka w szkole policealnej lub szkole wyższej – max. kwota dofin. do czesnego 4.400 zł na semestr oraz dodatek na pokrycie kosztów związanych z kształceniem (dojazdy, wyżywienie) max. kwota dofin. 5.940 zł.

            Przy PCPR działa Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

            Do zadań Zespołu należy wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności osób powyżej 16 roku życia, orzeczeń o niepełnosprawności dzieci do 16 roku życia oraz wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i legitymacji dla osób niepełnosprawnych.

            Elżbieta Molenda, przewodnicząca Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności: – Wydajemy orzeczenia dla celów poza rynkowych. Na podstawie tych orzeczeń osoby mogą ubiegać się o dofinansowania do różnego rodzaju sprzętu rehabilitacyjnego , środków pomocniczych, zasiłków i świadczeń pieniężnych z ośrodka pomocy społecznej. Nasze orzeczenia dają też możliwość zatrudnienia na stanowisku dla osoby niepełnosprawnej i do udziału w warsztatach terapii zajęciowej. Wydajemy orzeczenia dla osób dorosłych i dzieci.

            W ciągu 23 lat  Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydano około 30.000 orzeczeń osobom dorosłym i około 3.000 dla dzieci. Wydawane są też legitymacje i karty parkingowe. Rocznie mieszkańcy powiatu odbierają około 400 legitymacji i 500 kart parkingowych.

            Elżbieta Molenda: – Zajmujemy się też orzecznictwem obywateli Ukrainy, którzy z powodu wojny musieli opuścić ojczyznę. Oni także na podstawie naszych orzeczeń mogą ubiegać się o zatrudnienie, zasiłki, dotacje i dofinansowania.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul.Traugutta 6A , telefony:

42 215-66-60 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
42 215-66-05 – Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Godziny urzędowania: poniedziałek, środa, czwartek 8:00-16:00, wtorek 8:00-17:00, piątek 8:00- 15:00

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Starostwo Powiatowe w Pabianicach
95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 tel.: (42) 225-40-00 / fax: (42) 215-91-66 powiat@powiat.pabianice.pl Archiwum portalu 2008-2015 Deklaracja dostępności
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek: 8:00 - 16:00
Wtorek: 8:00 - 17:00
Środa: 8:00 - 16:00
Czwartek: 8:00 - 16:00
Piątek: 8:00 - 15:00
Obsługa w Wydziale Komunikacji i Transportu:
Poniedziałek: 8:00 - 15:00
Wtorek: 9:00 - 16:30
Środa: 8:00 - 15:00
Czwartek: 8:00 - 15:00
Piątek: 8:00 - 14:30
kolejka.png 6de75e769cf0a67a9463adc79b64cec6