Szablon S@M 3 - www.nowa.powiat.pabianice.pl

top news port mapa info mstr galp
ban-2.jpg 025a0d1c3ca853c0095c33fef508303c
Gminy Powiatu Pabianickiego
Fundusz Sprawiedliwości dla strażaków z OSP
Opublikowano: 17.04.2018, Joanna Kupś, Ilość wyświetleń: 730

Zgodnie z harmonogramem Ministerstwo Sprawiedliwości, w poniedziałek 16 kwietnia 2018 r. ogłosiło nabór wniosków ze środków Funduszu Sprawiedliwości dedykowany dla strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych z województwa łódzkiego.

Maksymalna pula środków do wykorzystania dla woj. łódzkiego wynosi 7 500 000,00 zł (siedem milionów pięćset tysięcy złotych).

Zgodnie z realizowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości programem, o wsparcie mogą się ubiegać gminy i miasta na prawach powiatu z całego województwa. Za ich pośrednictwem sprzęt ratowniczy trafi do poszczególnych jednostek OSP z terenu woj. łódzkiego, które potrzebują specjalistycznego wyposażenia do ratowania życia i zdrowia ludzi.

Szczegóły naboru oraz instrukcja ich składania są dostępne do pobrania na stronie:

https://bip.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/fundusz-sprawiedliwosci/wsparcie-dla-osp/news,10807,nabor-wnioskow-na-dotacje-z-funduszu

 

Jak złożyć wniosek – krok po kroku:

Gmina lub miasto na prawach powiatu, po zebraniu zapotrzebowania od Ochotniczych Straży Pożarnych ze swojego terenu, składa wniosek do Ministra Sprawiedliwości o udzielenie dotacji na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia, tj. defibrylatorów, toreb ratowniczych lub innego sprzętu, z wyłączeniem pojazdów.

 

Jak to zrobić?

 1. Należy założyć konto na stronie www.witkac.pl
 2. Następnie na stronie należy wybrać z listy nabór ogłoszony przez Ministerstwo Sprawiedliwości w zakładce https://witkac.pl/#/contest/view?id=6347
 3. Należy wypełnić wniosek, wybierając z listy sprzęt i wyposażenie, jakie jest potrzebne jednostkom OSP z terenu danej gminy zgodnie z zamkniętym katalogiem sprzętów wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków.
 4. W ramach wniosku, należy dokładnie wypełnić kosztorys, zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem przez poszczególne ochotnicze straże pożarne z terenu realizacji zadania.
 5. Należy zwrócić uwagę na właściwe wypełnienie wszystkich pól we wniosku w systemie elektronicznym i dodanie załączników.
 6. Należy wydrukować wniosek wypełniony w systemie elektronicznym.
 7. Wydrukowany wniosek podpisują osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu wnioskodawcy.
 8. Odnośnie załączników wymagane jest:
 • potwierdzenie założenia odrębnego rachunku bankowego,
 • opinia Powiatowego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w zakresie zasadności zakupów wskazywanych w kosztorysie dla poszczególnych ochotniczych straży pożarnych
 • oraz poświadczone za zgodność z oryginałem:
  • dokumenty potwierdzające status prawny podmiotu składającego wniosek np. statut gminy,
  • umocowanie osób reprezentujących wnioskodawcę (np. zaświadczenie o wyborze wójta / burmistrza / prezydenta, akt powołania sekretarza, pełnomocnictwo),
 1. 9.      Termin składania wniosków:
 • w systemie www.witkac.pl od 16 kwietnia 2018 r., od godziny 12:00 do dnia 27 kwietnia 2018 r. do godziny 18:00;
 • wygenerowany i wydrukowany z systemu www.witkac.pl, podpisany (jeszcze raz przypominamy – wymagane jest złożenie podpisów przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań ze strony wnioskodawcy) wraz z załącznikami, należy niezwłocznie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 maja 2018 roku, przekazać do Ministerstwa Sprawiedliwości (decyduje data wpływu do Kancelarii Głównej / Biura Podawczego Ministerstwa Sprawiedliwości. Biuro podawcze Ministerstwa Sprawiedliwości czynne jest do godziny 15:30).
 1. Wnioskodawca (gmina lub miasto na prawach powiatu) jest zobligowany do złożenia jednego wniosku obejmującego potrzeby wszystkich OSP z terenu realizacji zadania.
 2. Wniosek złożony w systemie www.witkac.pl oraz w wersji papierowej musi posiadać taką samą sumę kontrolną wygenerowaną z systemu. Wnioski o różnych sumach kontrolnych zostaną odrzucone.
 3. Wydrukowany i podpisany wniosek w wersji papierowej wraz z załącznikami, należy niezwłocznie przesłać na adres: Departament Spraw Rodzinnych i Nieletnich, Aleje Ujazdowskie 11, 00-567 Warszawa lub doręczyć osobiście do kancelarii głównej Ministerstwa Sprawiedliwości. Jest to bardzo ważne, ponieważ wersja papierowa musi dotrzeć do Ministerstwa Sprawiedliwości najpóźniej do dnia 7 maja 2018 r.
 4. Konieczny jest dopisek na kopercie:

"Wniosek do VIII naboru wniosków w Programie I Priorytecie IIIB z Funduszu Sprawiedliwości na rok 2018 nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa DSRiN-I-7211-621/18, województwo łódzkie, NIE OTWIERAĆ".

 

Najważniejsze uwagi dotyczące naboru:

 1. Wnioski składają wyłącznie gminy oraz miasta na prawach powiatu z obszaru województwa łódzkiego, które zbierają zapotrzebowanie od OSP na swoim terenie.

W skrócie – gmina kupuje w imieniu własnym z przeznaczeniem dla Ochotniczych Straży Pożarnych ze swojego terenu. We wniosku musi być wskazane, jaki sprzęt będzie przeznaczony dla konkretnej ochotniczej straży pożarnej z terenu realizacji zadania.

 1. W ramach ogłoszonego naboru można kupić tylko wyposażenie i urządzenia ratownictwa, niezbędne do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia, tj. defibrylatory, torby ratownicze lub inny sprzęt, z wyłączeniem pojazdów.

 

Podmiot zobligowany jest do opisania w treści wniosku, jaki sprzęt planuje nabyć, przy czym możliwy do zakupu sprzęt został wskazany poniżej:

 

a)      Zadanie 1 – Zestaw ratownictwa medycznego R1

    I.            Zakup torby ratowniczej – sprzęt ten jest już wpisany w   kosztorysie;

    II.            Nosze typu deska;

    III.            Szyny typu Kramera.

 

b)      Zadanie 2 – Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny (AED):

     I.            Zakup defibrylatora – sprzęt ten jest już wpisany w kosztorysie.

 

c)      Zadanie 3 – Zestaw ratownictwa technicznego, z wyłączeniem pojazdów:

    I.            Rozpieracz ramieniowy z akcesoriami;

    II.            Hydrauliczne nożyce do cięcia;

   III.            Nożyce hydrauliczne do cięcia pedałów;

   IV.            Cylindry rozpierające z zestawem końcówek wymiennych o różnych długościach;

     V.            Agregat zasilający do narzędzi hydraulicznych o modelu pracy min. ATO;

     VI.            Zestaw węży hydraulicznych o długości min. 5 m;

    VII.            Wysokociśnieniowe poduszki pneumatyczne do podnoszenia o nośności od 50 kN do 300 kN;

   VIII.            Osprzęt do zasilania z butli sprężonego powietrza wysokociśnieniowych poduszek pneumatycznych;

  IX.            Butla na sprężone powietrze do poduszek pneumatycznych pojemności min. 6 l;

   X.            Zbijak do szyb hartowanych;

  XI.            Piła ratownicza do szyb klejonych;

 XII.            Nóż do pasów bezpieczeństwa;

  XIII.            Zabezpieczenie poduszki powietrznej kierowcy i pasażera;

  XIV.            Osłona zabezpieczającego poszkodowanego;

  XV.            Zestaw pokrowców ochronnych na ostre krawędzie;

  XVI.            Zestaw uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdów;

 XVII.            Plandeka wielofunkcyjna do rozłożenia na ziemi narzędzi;

 XVIII.            Pilarka do drewna;

 XIX.            Detektor napięcia;

  XX.            Detektor wielo lub jednogazowy (min. Tlen, CO, LEL);

  XXI.            Agregat prądotwórczy;

  XXII.            Przenośny zestaw oświetleniowy;

  XXIII.            Sprzęt do oznakowania terenu akcji;

  XXIV.            Bosak dielektryczny;

 XXV.            Latarka akumulatorowa;

  XXVI.            Parawan do osłony miejsca wypadku i zasłaniania ofiar wypadków.

Żadne inne sprzęty poza wyżej wymienionymi nie uzyskają dofinansowania ze środków Funduszu Sprawiedliwości. Sprzęty które nie są wpisane w kosztorys w systemie www.witkac.pl,  trzeba dodać w polu "Dowolne zadanie".

 

 1. Gmina lub miasto na prawach powiatu, które składają wniosek w naborze, muszą obowiązkowo założyć odrębny rachunek bankowy, na który zostaną przekazane środki z Funduszu Sprawiedliwości.
 2. Obowiązkowe jest zabezpieczenie przez gminę wkładu własnego finansowego w wysokości tylko 1% wartości zadań objętych wnioskiem.
 3. Należy pamiętać i dopilnować, aby złożyć wniosek w wersji elektronicznej i papierowej zgodnie z terminami wskazanymi w ogłoszeniu.

 Zgodnie z informacją Ministerstwa Sprawiedliwości dalsze nabory w ramach programu ogłaszane będą w kolejnych województwach według poniższego terminarza:

 • pomorskie – 7 maja 2018 r.
 • kujawsko-pomorskie – 21 maja 2018 r.
 • zachodniopomorskie – 11 czerwca 2018 r.
 • lubelskie – 25 czerwca 2018 r.
 • mazowieckie – 9 lipca 2018 r.
 • warmińsko-mazurskie – 23 lipca 2018 r.
 • wielkopolskie – 6 sierpnia 2018 r.
 • podlaskie – 21 sierpnia 2018 r.
 • lubuskie – 3 września 2018 r.

 

Wsparcie Związku OSP RP

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP podjął współpracę ze Związkiem Gmin Wiejskich RP w zakresie wsparcia przygotowywania ofert przez Urzędy Gmin na terenie całego kraju podczas ogłaszania kolejnych naborów wniosków z Funduszu Sprawiedliwości.

Wszystkich informacji dotyczących naboru oraz szczegółów związanych z przygotowaniem wniosku udzielą druhnom i druhom Oddziały Terenowe Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

W województwie łódzkim jest to: Biuro Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP,
93-318 Łódź, ul. Strażacka 1/3, 42 645-84-44, .

 

Dane kontaktowe do pozostałych województw zamieszczone są na stronie ZOSP RP:

http://www.zosprp.pl/?q=node/358

 

Wszelkich informacji można również zasięgnąć w Departamencie Spraw Rodzinnych i Nieletnich Ministerstwa Sprawiedliwości:

  '); //]]> .

 

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Starostwo Powiatowe w Pabianicach
95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 tel.: (42) 225-40-00 / fax: (42) 215-91-66 powiat@powiat.pabianice.pl Archiwum portalu 2008-2015
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek: 8:00 - 16:00
Wtorek: 8:00 - 17:00
Środa: 8:00 - 16:00
Czwartek: 8:00 - 16:00
Piątek: 8:00 - 15:00
Obsługa w Wydziale Komunikacji i Transportu:
Poniedziałek: 8:00 - 15:00
Wtorek: 9:00 - 17:00
Środa: 8:00 - 15:00
Czwartek: 8:00 - 15:00
Piątek: 8:00 - 14:30
kolejka.png bd9809c8a6de59f6a8eaf0f8a259e415