Szablon S@M 3 - www.nowa.powiat.pabianice.pl

top news port mapa info mstr galp
ban-3.jpg b9a66b8c1e96abdf9cf994da3bf5eadf
Gminy Powiatu Pabianickiego
Informacja na temat bieżącej sytuacji na rynku pracy w powiecie pabianickim Wrzesień 2018
Opublikowano: 03.10.2018, Joanna Kupś, Ilość wyświetleń: 911

Według wstępnych danych we wrześniu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pabianicach zarejestrowanych było 3.198 bezrobotnych. W odniesieniu do sierpnia nastąpił spadek o 101 osób, natomiast rok temu w rejestrach urzędu figurowało 3.650 osób, a więc na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy liczba bezrobotnych w powiecie pabianickim zmniejszyła się o 452 osoby, co dało spadek o 12,4%.         

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego stopa bezrobocia w sierpniu br.
w powiecie pabianickim wyniosła 7,2% i była o 0,1 punktu procentowego wyższa niż w lipcu. Zarówno w przypadku województwa łódzkiego, jak i kraju odnotowano spadek wartości tego wskaźnika w stosunku do poprzedniego miesiąca o 0,1 punktu procentowego. Aktualnie stopa bezrobocia w województwie wynosi 6,1%, a w Polsce 5,8%

W minionym miesiącu do urzędu napłynęły 422 osoby, natomiast z ewidencji wyłączono 523 bezrobotnych. Najczęstszą przyczyną utraty statusu bezrobotnego było podjęcie pracy – 58,7% wszystkich przypadków. Łącznie 110 osób odmówiło realizacji Indywidualnego Planu Działania, przyjęcia propozycji pomocy, nie stawiło się w PUP w wyznaczonym terminie lub dobrowolnie zrezygnowało ze statusu. Jednocześnie odnotowaliśmy spadek liczby napływających do PUP ofert pracy. We wrześniu wpłynęło 258 zgłoszeń wolnych stanowisk pracy, podczas gdy w sierpniu było ich 512.

We wrześniu zarejestrowano 144 oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom – łącznie od stycznia było ich 1.359. Urząd wydał 12 opinii starosty dotyczących możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych (łącznie od początku roku 257). W minionym miesiącu pracodawcy złożyli do PUP 2 wnioski o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców (od początku roku 113). Zainteresowanie zatrudnieniem cudzoziemców nie słabnie i jest na podobnym poziomie, jak w ubiegłym roku.

Od stycznia udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu rozpoczęło 910 osób, w tym najwięcej wzięło udział w stażach – 320 osóbi pracach społecznie użytecznych – 186. Łączna kwota środków przewidzianych na aktywizację zawodową w 2018 roku wynosi 10.865.900 zł.   

W związku z niewyczerpaniem puli dostępnych środków od 17 do 21 września trwał kolejny nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne. Priorytetowo traktowane były wnioski pracodawców, które wpisywały się w Priorytety Rady Rynku Pracy wydatkowania środków KFS na 2018 rok, czyli dotyczyły wsparcia kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w powiecie pabianickim lub województwie łódzkim zawodach deficytowychna podstawie badania „Barometr zawodów” lub wsparcia kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.   

14 września w związku z wyczerpaniem dostępnych środków finansowych zakończyliśmy nabór wniosków o refundację kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy. Pracodawcy jednak nadal mogą ubiegać się o organizację staży i prac interwencyjnych. Dysponujemy jeszcze środkami na finansowanie szkoleń zawodowych – zarówno dla osób bezrobotnych, jak i osób niepełnosprawnych niepozostających w zatrudnieniu zarejestrowanych jako poszukujące pracy.

28 września, w związku z ogłoszonym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi naborem, złożyliśmy wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie pabianickim (V). Projekt realizowany będzie w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Łączna kwota dofinansowania wynosi 4.840.760 zł. Projekt będzie realizowany od stycznia 2019 roku do grudnia 2020 roku. Ze wsparcia będzie mogło skorzystać 459 osób. W ramach projektu przewidzieliśmy realizację szkoleń zawodowych, staży i prac interwencyjnych. Osoby bezrobotne będą mogły ubiegać się o dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej, a pracodawcy
o refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

26 września w siedzibie urzędu odbyło się piąte posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy. Podczas spotkania została omówiona aktualna sytuacja na lokalnym rynku pracy. Przedstawiono sprawozdanie z realizacji aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu oraz informację o zmianach dokonanych w zakresie podziału środków Funduszu Pracy na 2018 rok.

Rada podjęła również uchwałę w sprawie opinii dotyczącej rozszerzenia kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 2 im. prof. Janusza Groszkowskiego od roku szkolnego 2019/2020 o klasę kształcącą w zawodzie technika automatyka i technika urządzeń dźwigowych oraz pozytywnie zaopiniowała wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników Starostwa Powiatowego w Pabianicach ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

 

     

                                

 

 

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Starostwo Powiatowe w Pabianicach
95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 tel.: (42) 225-40-00 / fax: (42) 215-91-66 powiat@powiat.pabianice.pl Archiwum portalu 2008-2015
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek: 8:00 - 16:00
Wtorek: 8:00 - 17:00
Środa: 8:00 - 16:00
Czwartek: 8:00 - 16:00
Piątek: 8:00 - 15:00
Obsługa w Wydziale Komunikacji i Transportu:
Poniedziałek: 8:00 - 15:00
Wtorek: 9:00 - 17:00
Środa: 8:00 - 15:00
Czwartek: 8:00 - 15:00
Piątek: 8:00 - 14:30
kolejka.png 4156ac5658111af76e620fb94137a734